nahoru | četba | ranní chvály | nešpory

3. leden

Nejsvětějšího Jména Ježíš
památka


Historie jména Ježíš má své etymologické a prorocké kořeny ve Starém zákoně, kde se jméno Jeshoua (které pak bývá do řečtiny překládáno Jesus) objevuje v různých variantách: Jozue (Jehoshoua - Jahve je spása), Ozeáš (Hoshea - spása), Izaiáš (Jesha Jahu - Jahve spasí). Když si pak uvědomíme důležitost jména v semitském prostředí, od teologie Božího jména až po spojitost jména a poslání biblických osob, chápeme, že v úctě k Ježíšově jménu vrcholí stará tradice. Původ značky IHS či yhs pak je třeba hledat v řecké abecedě, která psala jméno IHEOUC normálně, zkráceně IE nebo IHC nebo IC. V životě církve bylo Nejsvětější jméno Ježíš uctíváno od počátku; v liturgii začal být tento svátek slaven ve 14. století. Roku 1530 dovolil Klement VII. Rádu menších bratří slavit poprvé jméno Ježíš církevními hodinkami. Právě františkánská tradice totiž nejvíce přispěla k úctě k Nejsvětějšímu jménu Ježíš. Podle Tomáše z Celana bylo pro sv. Františka vyslovování jména Ježíš velmi sladkým zážitkem srovnatelným s chutí medu, takže tím žila celá jeho osoba. Sv. Bonaventura pojednává při různých příležitostech o různých vlastnostech jména Ježíš. Nejznámějším šiřitelem úcty k Nejsvětějšímu jménu Ježíš se stal sv. Bernardin ze Sieny, který neúnavně šířil jméno Ježíš graficky vyjádřené v jeho zkrácené formě »yhs« v centru slunečního kotouče s dvojím typem paprsků. Chápal v něm synteticky shrnuté tajemství Slova, které přijalo lidství, tajemství Bohočlověka, držitele univerzálního primátu nade vším stvořením. V jeho šíření viděl zvláštní a účinný prostředek posvěcení a obnovy křesťanského života v podmínkách své doby. Jako chce křesťanská ikonografie ozřejmit a vnímatelně zpřístupnit obtížné teologické pojmy, měl i Bemardinův znak zpřístupnit skrze oči úctu k Ježíšovu jménu. Podoba zářícího slunce vnukala myšlenku lásky, zatímco další prvky, jako počet paprsků s jejich dvojím druhem, barvy atd., byly promýšleny v důmyslné alegorii, kterou Bernardin postupně zdokonaloval, a shrnovaly základní pravdy křesťanské víry. Bemardin si přál, aby toto jméno bylo zobrazováno uvnitř i vně domů, kostelů a paláců, aby připomínalo Ježíšovo panování a bylo ochranou pro ty, kdo se k němu utíkají.

U nás šířil úctu ke jménu Ježíš i jeho emblém především sv. Jan Kapistrán při své misi do českých zemí v letech 1451-52 a 1454. Po republice najdeme několik emblémů z doby o něco málo pozdější, např. v Olomouci.

I když se slaví jako památka, použijí se všechny vlastní texty.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Chvalme podivuhodné Jméno Ježíš, které je nad každé jiné jméno.

^ nahoru | četba | ranní chvály | nešpory