^ nahoru | << invitatoř | <<četba | nešpory >>

3. leden 2013

Nejsvětějšího Jména Ježíš
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ježíši, zdroji vlídnosti,
naděje věčných radostí,
prameni štěstí, milosti,
všech srdcí pravá rozkoš jsi.

Všem kajícím jsi nadějí,
dobrý k všem, kdo tě vzývají,
vlídný k těm, co tě hledají.
Čím jsi těm, kdo tě získají?

Ježíši, tvoje láska jen
naplní srdce pokojem,
nikdo jí není přesycen,
jen po ní žízní v srdci svém.

Ježíši, lásko horoucí,
naděje duše prahnoucí,
hledá tě slza kanoucí
a z nitra vzdech se deroucí.

Bdi, Pane, stále nad námi.
Buď naše věčné svítání.
Až převedeš svět mlhami,
tvé blaho zemi naplní.

Ježíši nejlaskavější,
rozkoši srdcí největší,
dobroto nejúžasnější,
tvá láska žal náš konejší.

Výkvěte Panny nejčistší,
všech sladká lásko, Ježíši,
buď tobě chvála nejvyšší
a vláda v rajské praříši. Amen.

ŽALMY

1. ant. Má duše žízní, Pane, po tvém svatém jménu.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Má duše žízní, Pane, po tvém svatém jménu.

2. ant. Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.

3. ant. Jinoši a s nimi panny, starci spolu s dětmi, ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.

Žalm 149
Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Jinoši a s nimi panny, starci spolu s dětmi, ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je vznešené.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 4,12
V nikom jiném není spásy. Nebo pod nebem není lidem dáno žádné jiné Jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Ustavičně budu velebit tvé Jméno, * budu je oslavovat a vyznávat. Ustavičně budu.
V. V tobě se chci radovat a jásat, opěvovat tvé jméno, Svrchovaný, * budu je oslavovat a vyznávat. Sláva Otci. Ustavičně budu.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Ježíš dal sám sebe v oběť, aby vysvobodil svůj lid, a získal si tak věčné jméno.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Ježíš dal sám sebe v oběť, aby vysvobodil svůj lid, a získal si tak věčné jméno.

PROSBY
Vzývejme Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem, a volejme k němu:
     Nejmilovanější Králi, smiluj se.

Ježíši, v tobě je veškerá plnost božství,
dej nám účast na své božské přirozenosti.
Ježíši, v tobě jsou všechny poklady moudrosti a umění,
zjev nám skrze církev mnohotvárnou moudrost Boží.
Ježíši, v tobě se Otci zalíbilo,
učiň nás vytrvalými posluchači tvého hlásání.
Ježíši, z tvé plnosti jsme všichni přijali,
uštědři nám hojnost Otcovy milosti a pravdy.
Ježíši, prameni života a svatosti,
navrať nám svatost a čistotu v lásce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna Spasitelem lidstva a přikázals ho nazývat jménem Ježíš; dej nám, prosíme, abychom se v nebi těšili z patření na toho, jehož svaté jméno na zemi uctíváme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

^ nahoru | << invitatoř | <<četba | nešpory >>