^ nahoru | << invitatoř | <<četba | <<ranní chvály

3. leden 2013

Nejsvětějšího Jména Ježíš
památka

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Ježíši, Králi přejasný,
vítěziteli věhlasný,
slasti nad všechny naše sny,
ve všem a vždy jsi úžasný.

Vladaři slávy, vládce cti,
králi slavného vítězství,
Ježíši, dárce milostí,
chloubo věčného království.

Celý ráj hlásá slávu tvou,
zaznívá chval tvých ozvěnou,
Ježíš je světu útěchou,
s Bohem nás smířil smrtí svou.

Všem lidem Ježíš panuje
v míru, jenž touhou lidstva je,
srdce, jež mír vždy miluje,
jen v Kristu dojde pokoje.

Ježíše ctěme chválami,
vroucími zpěvy, prosbami,
by dal nám mezi hvězdami
s ním slavit věčné shledání.

Výkvěte Panny nejčistší,
všech sladká lásko, Ježíši,
buď tobě chvála nejvyšší
a vláda v rajské praříši. Amen.

ŽALMY

1. ant. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno.

Žalm 46 (45)

   Bůh je naše útočiště a síla, *
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
   Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, *
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
   Ať se bouří moře, pění jeho vody, *
ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,
   s námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.
   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, *
přesvatému stánku Nejvyššího,
   Bůh je v jeho středu, nepohne se, *
od časného jitra ho Bůh bude chránit.
   Národy se bouřily, říše se bortily; *
tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
   S námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.
   Pojďte, pozorujteBoží skutky, *
které učinil k úžasu země.
   Zamezuje války až po samé hranice světa, *
láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.
   Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, *
převyšuji národy, převyšuji svět.
   S námi je Hospodin zástupů, *
Bůh Jakubův je naší tvrzí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno.

2. ant. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

Žalm 116 (115), 10-19
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. (Žid 13,15)

   Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: *
„Jsem tak sklíčen!“
   Pravil jsem ve svém rozrušení: *
„Každý člověk klame!“
   Čím se odplatím Hospodinu *
za všechno, co mi prokázal?
   Vezmu kalich spásy *
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
   Splním své sliby Hospodinu *
před veškerým jeho lidem.
   Drahocenná je v Hospodinových očích *
smrt jeho zbožných.
   Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, *
rozvázal jsi moje pouta.
   Přinesu ti oběť díků, Hospodine, *
a budu vzývat tvé jméno.
   Splním své sliby Hospodinu *
před veškerým jeho lidem
   v nádvořích domu Hospodinova *
uprostřed tebe, Jeruzaléme!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

3. ant. Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, a budou se před tebou klanět, Pane, a velebit tvé jméno.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11

   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
   ale sám sebe se zřekl, + vzal na sebe přirozenost služebníka *
a stal se jedním z lidí.
   Byl jako každý jiný člověk, + ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
a to k smrti na kříži.

   Proto ho také Bůh povýšil * a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
   takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
   a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, a budou se před tebou klanět, Pane, a velebit tvé jméno

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Sol 1,11-12
Proto se bez přestání za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho podle milosti našeho Pána a Boha Ježíše Krista.


ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Velebte se mnou Hospodina,* oslavujme spolu jeho jméno. Velebte se mnou.
V. Chvalme jeho veliké a hrozné jméno, neboť je svaté. * Oslavujme spolu jeho jméno. Sláva Otci. Velebte se mnou.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Veliké věci učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Veliké věci učinil ten, který je mocný, jeho jméno je svaté

PROSBY
Prosme Ježíše, který je pokojem duší, a volejme:
  Nejmilovanější Králi, smiluj se.

Ježíši, Králi a střede všech srdcí, který nás miluješ vytrvalou láskou a přitahuješ nás slitováním,
uzavři s námi se všemi novou smlouvu.
Ježíši, pokoji náš a naše smíření,

přiveď nás k Otci.
Ježíši, živote náš a naše vzkříšení, posilo obtížených a odpočinutí duší,

přitáhni k sobě hříšníky.
Ježíši, poslušný až k smrti, pro svou nesmírnou lásku
daruj zemřelým pokoj a radost.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna Spasitelem lidstva a přikázals ho nazývat jménem Ježíš; dej nám, prosíme, abychom se v nebi těšili z patření na toho, jehož svaté jméno na zemi uctíváme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

^ nahoru | << invitatoř | <<četba | <<ranní chvály