nahoru | četba | nešpory

21. dubna

Sv. Konráda z Parzhamu, řeholníka
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

(Bruder Konrad, lehr uns schweigen)

Konráde, bratře chudých všech,
ty Františkův jsi věrný syn.
Nám vypros, ať i v našich dnech
jsme bratry celým srdcem svým.

Nauč nás před Bohem vždy stát
v pokorném tichu, v mlčení,
ochotně Slovo přijímat,
jež srdce naše promění.

Nauč nás vidět Kristův kříž
a jeho lásku milovat,
s ním klidně snášet každou tíž,
s ním za vše Otci děkovat.

Nauč nás sloužit ubohým
s pokornou, tichou radostí,
žít pomoz stále s Bohem svým
a bud nám branou k věčnosti.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Stál na prahu domu svého Boha, a Pán mu dal milost a slávu. (V době velikonoční: Aleluja.)

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Stál na prahu domu svého Boha, a Pán mu dal milost a slávu. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Neskonale dobrý Bože, ty jsi prostřednictvím svatého Konráda dával lidem okoušet velikost svého milosrdenství; dej nám, abychom dokázali pokračovat v jeho díle služby bližním, a napodobovali tak jeho chudé a pokorné srdce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | četba | nešpory