nahoru | invitatoř | četba | hbd | nešpory

24. duben

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
svátek

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

(Upraveno podle V Renče)

Bože, ty služebníkům svým
pro království tvé trpícím,
jež nasytil svět potupou,
sám korunou jsi vítěznou.

Jak hrdinové spěli v boj,
v němž víra byla jejich zbroj,
a krutých nebáli se ran,
by do nebeských došli bran.

Uprostřed nich se jasně skví
kněz Fidel ve svém vítězství,
s korunou, kterou Pán mu dal,
když k smrti věrnost zachoval.

Opustil rázně klamný svět,
přivedl mnohé k církvi zpět,
před žádnou hrozbou neměl strach,
jen prodléval víc v modlitbách.

Otcova sláva v něm se skví,
v něm dobývá Syn vítězství,
Duch dává sílu v dobu zlou
a naplňuje útěchou.

1. ant. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi, aleluja.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi, aleluja.

2. ant. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, aleluja.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života, aleluja.

3. ant. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byl i můj služebník, aleluja.

Žalm 149
Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byl i můj služebník, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,3-5
Bud veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Hospodin je má síla a statečnost, * aleluja, aleluja. Hospodin.
V. Stal se mou spásou, * aleluja, aleluja. Sláva Otci. Hospodin je má síla a statečnost.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života, který je v Božím ráji, aleluja.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života, který je v Božím ráji, aleluja.

PROSBY
Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme:
     Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro mučednictví svého služebníka Fidela, který dobrovolně přijal smrt, aby vydal svědectví evangeliu,
dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
Pro věrnost svého služebníka, který tě vždy a statečně vyznával před lidmi,
dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
Pro lásku, s jakou svatý Fidel usiloval o jednotu božího lidu,
dej nám, Pane, pravé ekumenické smýšlení.
Pro statečnost svého služebníka, který na sebe vzal svůj kříž a věrně tě následoval,
dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Otče, svému knězi, svatému Fidelovi, který planul horlivou láskou, jsi dal milost, aby svou krví stvrdil poslání hlásat evangelium; na jeho přímluvu dej i nám, abychom byli zakořeněni a ukotveni v lásce Kristově, a tak poznávali slávu vzkříšeného Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | hbd | nešpory