nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

24. duben

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 6,4-7
Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží.

V. Toto je vpravdě mučedník, který pro Kristovo jméno prolil svou krev, aleluja,
O. vešel do nebeského království. Aleluja.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Sol 1, 3-5
Vzájemná láska jednoho každého i všech vás se rozmáhá, takže na vás můžeme být v Božích církevních obcích hrdí pro vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte. V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: tak máte být uznáni za hodné Božího království, pro které trpíte.

V. Důvěřuji v Boha a nebudu se bát, aleluja,
O. co mi může udělat člověk? Aleluja.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1, 24-25
Ted sice pro vás trpím, ale raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) jeho tělo, to je církev Do jejích služeb jsem se dat, jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.

V. Přijdou s jásotem, aleluja,
O. a přinesou své snopy. Aleluja.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory