nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

24. duben

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Bože, ty služebníkům svým
pro království tvé trpícím,
jež nasytil svět potupou,
sám korunou jsi vítěznou.

Jak hrdinové spěli v boj,
v němž víra byla jejich zbroj,
a krutých nebáli se ran,
by do nebeských došli bran.

Uprostřed nich se jasně skví
kněz Fidel ve svém vítězství,
s korunou, kterou Pán mu dal,
když k smrti věrnost zachoval.

Opustil rázně klamný svět,
přivedl mnohé k církvi zpět,
před žádnou hrozbou neměl strach,
jen prodléval víc v modlitbách.

Otcova sláva v něm se skví,
v něm dobývá Syn vítězství,
Duch dává sílu v dobu zlou
a naplňuje útěchou.

ŽALMY

1. ant. Buď věrný až do smrti, a dám ti korunu života, aleluja.

Žalm 116 (114), 1-9
Poděkování

Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. (Sk 14,22)

   Miluji Hospodina, neboť slyšel *
můj prosebný hlas,
   neboť naklonil ke mně svůj sluch *
v den, kdy jsem ho vzýval.

   Obepjaly mě provazy smrti, +
dostihly mě smyčky podsvětí, *
uvízl jsem v tísni a trýzni.
   Hospodinovo jméno jsem vzýval: *
„Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

   Hospodin je milostivý a spravedlivý, *
Bůh náš je milosrdný.
   Hospodin chrání prosté lidi; *
pomohl mi, když jsem byl v bídě.

   Uklidni se opět, má duše, *
neboť Hospodin ti prokázal dobro,
   vždyť vysvobodil můj život ze smrti, *
mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
   Budu kráčet před Hospodinem *
v zemi živých.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Buď věrný až do smrti, a dám ti korunu života, aleluja.

2. ant. Toto je vítězství, které přemáhá svět, naše víra, aleluja.

Žalm 116 (115), 10-19
Poděkování v chrámě

Skrze Krista podávejme Bohu stále oběť chvály. (Žid 13,15)

   Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: *
„Jsem tak sklíčen!“
   Pravil jsem ve svém rozrušení: *
„Každý člověk klame!“
   Čím se odplatím Hospodinu *
za všechno, co mi prokázal?
   Vezmu kalich spásy *
a budu vzývat jméno Hospodinovo.
   Splním své sliby Hospodinu *
před veškerým jeho lidem.
   Drahocenná je v Hospodinových očích *
smrt jeho zbožných.
   Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, +
jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, *
rozvázal jsi moje pouta.
   Přinesu ti oběť díků, Hospodine, *
a budu vzývat tvé jméno.
   Splním své sliby Hospodinu *
před veškerým jeho lidem
   v nádvořích domu Hospodinova *
uprostřed tebe, Jeruzaléme!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Toto je vítězství, které přemáhá svět, naše víra, aleluja.

3. ant. Toto je světec, který obětoval své tělo pro zákon Boží a v krvi Beránkově vypral své roucho, aleluja.

Kantikum
Chvalozpěv vykoupených
Zj 4, 11; 5, 9. 10. 12

   Pane, náš Bože, jsi hoden, *
abys přijal slávu, čest, i moc,
   protože jsi stvořil všechno, *
z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.

   (Pane), jsi hoden vzít svitek *
a rozlomit jeho pečeti,
   protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) *
z každého kmene, jazyka, lidu i národa
   a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze *
vládnoucí nad zemí.

   Beránek, který byl zabit, +
si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, *
sílu, čest, slávu i chválu!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Toto je světec, který obětoval své tělo pro zákon Boží a v krvi Beránkově vypral své roucho, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,18-22
Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Bůh je zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. * Aleluja, aleluja.
V. Jejich naděje je plná nesmrtelnosti. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Bůh je zkoušel a shledal, že ho jsou hodni.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek, aleluja.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek, aleluja.

PROSBY
Vzdávejme díky Králi mučedníků, který při večeři obětoval a na kříži vydal svůj život, a volejme:
  Tebe, Pane, chválíme.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do konce:
Tebe, Pane, chválíme.
Ve svém služebníku Fidelovi jsi nám dal vynikajícího svědka věrnosti a statečnosti:
Tebe, Pane, chválíme.
Tvá krev vylitá na odpuštění hříchů přinesla Fidelovým mučednictvím v církvi hojný užitek: 
Tebe, Pane, chválíme.
Jen tvou milostí jsme dnešního dne vytrvali ve víře: 
Tebe, Pane, chválíme.
Také dnes jsi ke své smrti přidružil mnoho bratří a sester:
Tebe, Pane, chválíme.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Otče, svému knězi, svatému Fidelovi, který planul horlivou láskou, jsi dal milost, aby svou krví stvrdil poslání hlásat evangelium; na jeho přímluvu dej i nám, abychom byli zakořeněni a ukotveni v lásce Kristově, a tak poznávali slávu vzkříšeného Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD