nahoru

4. květen

Bl. Tomáše z Olery, řeholníka
nezávazná památka


Tomáš se narodil v Oleře (Bergamo) ke konci roku 1563. Opustil svou rodinu i své stádo a ve věku 17 let byl přijat mezi benátské kapucíny. Jako bratr laik a pokorný almužník působil padesát let (nejprve na území Benátek a pak v Habsburských zemích) a vynikal při tom horlivostí pro katolickou víru a pro zasvěcený život. Byl duchovním vůdcem biskupů i vládců, ale stejně tak i kontemplativních sester a věřícího lidu. Během své formace se naučil i psát. Ve svých četných spisech se jeví být trubadúrem Neposkvrněné, mystikem Srdce Ježíšova a předchůdcem Markéty Marie Alacoque. Zemřel v Innsbruku 3. května 1631.

Společné texty o svatých: o řeholnících.

MODLITBA SE ČTENÍMDRUHÉ ČTENÍ

Ze „Spisů“ blahoslaveného Tomáše z Olery, řeholníka.

(Scala di perfezione, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 150-151, 157-158)

Rozjímání o Srdci Ježíšově

Nejsvětější Srdce mého milovaného Pána, obracím se k Vám a spolu s Ním bude uvažovat má duše o Vás, neboť jste, drahé Srdce, mým útočištěm, mou útěchou. […] Srdce mého Boha, srdce v němž sídlila a přebývala ona blažená duše, orgáne uprostřed těla mého Spasitele, srdce vytvořené mocí Boží, srdce zcela naplněné samotným Bohem […].

To srdce bylo jako terč – a tak lidství Kristovo necítilo bolest, jakkoliv malou, která by nezranila srdce Páně. […] Když trpělo nejvznešenější a nejbožštější lidství Kristovo ve všech svých údech, nesrovnatelně víc trpělo Kristovo srdce, jelikož všechny bolesti údů Kristových, které snášel, všechny zraňovaly toto bolestné srdce […].

Duše má, jestliže vidíš tvrdé a hořké vnější utrpení našeho milovaného Pána, popatř také vnitřně na utrpení svého milovaného Boha, ale zvláště popatř na ono ztrápené srdce. A jestliže pláčeš a vyléváš vodní slzy kvůli vnějšímu utrpení Páně, vnitřním zrakem plač krvavými slzami nad vnitřním utrpením svého Pána. […] Klaním se ti, navěky ti dobrořečím a nabízím ti, že dnem i nocí budu patřit na tebe a z tebe, srdce mého Ježíše, učiním svou novou vášeň.

[…] Bůh chtěl, aby člověk spatřil tuto lásku – proto mu bylo toto srdce otevřeno krutým kopím a jako znamení, že v tomto srdci žila láska Boží, z něho vyšla krev a voda, které stékaly dolů po onom blaženém lidství. A jestliže se říká, že Kristova krev byla krví lásky, kterou vykoupil člověka, pak to, co Kristus po své smrti nechal vyjít ze svého srdce, byla krev nejvzácnější – byl to největší výron lásky, byla to poslední pečeť jeho lásky.

A jestliže ty, hříšníku, oddaný ničemnostem, se nechceš obrátit kvůli krvi prolité z žil svého milovaného Krista, pak se alespoň obrať pro onu krev a vodu, kterou prolil ze svého vzácného srdce – obdivuj toto otevřené srdce, ukryj se v něm, učiň si v něm svůj příbytek, neboť toto srdce bylo schopno porozumět všem svatým v nebi a rozumí všem svým služebníkům, kteří jsou na zemi […].

[…] Kopí otevřelo bok a proniklo srdcem – otevřelo ho a vytryskly dva proudy – lásky a milosrdenství, aby každý spravedlivý a přítel Boží mohl pít z jeho lásky a aby i hříšníci mohli pít krev prolitou z jeho milosrdenství a pít nejlahodnější vodu jeho lásky. Kdo mohl spatřit ono otevřené srdce a kdo mohl spatřit vycházet onu blaženou krev a vodu! Byly jako dvě řeky, jedna řeka milosrdenství, to byla krev, do níž mohl a může vstoupit každý hříšník a doufat v jisté milosrdenství. A pak řeka vody, do níž jistě mohl a může vstoupit každý věrný přítel Boží a doufat v růst ctností a dokonalosti.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

srov. 2 Kor 9,7-8; Žl 99,2


O. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. * Radostného dárce miluje Bůh. (V době velikonoční: Aleluja)
V. Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí. * Radostného dárce miluje Bůh. (V době velikonoční: Aleluja)

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, ty jsi láskou roznítil srdce blahoslaveného Tomáše a učinil jsi ho pokorným šiřitelem pokoje a dobra mezi všemi; na jeho přímluvu dej i nám, abychom podle jeho příkladu velkoryse spolupracovali na příchodu tvého království lásky. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou, v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru