nahoru | invitatoř | četba | nešpory

15. květen

Sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ty Otcův Synu jediný,
k nám pohleď zraky vlídnými,
vždyť vzal jsi v nebe zářící
srdce Markéty kající.

Tak byla drachma ztracená
v královský poklad vrácena
a perla z bláta omytá,
nad jas hvězd nyní prosvítá.

Ježíši, léku trpících,
naděje srdcí kajících,
pro Markétiny zásluhy
nám z nitra všechny hříchy smyj.

Matičko Boží nejčistší,
Eviny děti plačící
z tohoto žití bouřných vod
k přístavu spásy doprovoď.

Ať Boha všechno tvorstvo ctí
za nespočetné milosti,
on kajícímu každému
odpouští a dá odměnu. Amen.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky (V době velikonoční: Aleluja.)

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když nyní prokazuje tolik lásky (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ale chceš, aby se obrátil a žil; jako jsi milosrdně převedl svou služebnici Markétu ze stezky záhuby na cestu spásy, vysvoboď také nás z pout hříchů, abychom ti sloužili s čistou myslí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory