nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály

15. květen

Sv. Markéty z Cortony, kajícnice 3. řádu
památka

NEŠPORY

HYMNUS

Čest ženě srdce mužného
vzdejme pro její hrdinství,
vždyť v zemích světa širého
věhlasem svatosti se skví.

Nebeskou láskou zraněna,
když světskou slávou ošidnou
pohrdla, v sídla blažená
dospěla strmou pěšinou.

Své tělo posty trestala
a sladkou stravou modlitby
svou duši sytíc, dosáhla
radostí nebes, kde teď dlí.

Ty, Kriste, sílo statečných,
v nás konáš činy hrdinné.
Slyš vlídně vzdechy věrných svých,
už kvůli ní, jak prosíme.

Ježíši, k věčné slávě své
nás posílené důvěrou
v přímluvy služebnice tvé
zahrň svou věčnou odměnou. Amen.

Antifona ke kantiku Panny Marie: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. (V době velikonoční: Aleluja.)

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, ty nechceš smrt hříšníka, ale chceš, aby se obrátil a žil; jako jsi milosrdně převedl svou služebnici Markétu ze stezky záhuby na cestu spásy, vysvoboď také nás z pout hříchů, abychom ti sloužili s čistou myslí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.


O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály