nahoru | četba | ranní chvály | nešpory

17. květen

Sv. Paskala Baylóna, řeholníka
památka


Narodil se ve Španělsku 16. května 1540. Jako hoch pásával stáda. Vynikal zbožností, zvláště eucharistickou. Proslavil se ctnostmi a roku 1564 byl přijat mezi menší bratry. Určili ho k nejnižší práci. Od Boha však byl obdarován charismaty a prospíval druhým radou. Napsal také několik spisů, do nichž uložil plody vlastní náboženské zkušenosti. Zemřel 17. května 1592 ve Villareal blízko Valencie, svatořečen byl 16. října 1690 papežem Alexandrem VIII.

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících).

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené.(V době velikonoční: Aleluja.)

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi, který povyšuje ponížené. (V době velikonoční: Aleluja.)

nahoru | četba | ranní chvály | nešpory