nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory

17. květen

Sv. Paskala Baylóna, řeholníka
památka

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Sbor menších bratří ať radostně, zbožně
ctí Paskala a vzpomíná vždy opět,
jak zahrnoval láskou plnou ohně
přesvatou oběť.

Když co hoch pásal ovce, nebes chlebem
sytit svou duši horoucně vždy přál si,
když jej směl uzřít otevřeným nebem
v nadhvězdné vlasti.

Žhne vroucí touhou dlít jen před oltáři
a tam o chlebě žití přemýšleje,
s tělem se vznáší a nebeskou září
celý se skvěje.

Potírá víry nepřátele slovy,
že v chlebě svatém Kristus přijímá se,
že mučedníky, ne meč, ale plodí
touha po spáse.

Pro Paskalovy zásluhy nám, Kriste,
prosíme, uchraň srdce stále čisté,
ať často smíme hodně sytit sebe
tím chlebem z nebe.

Přijď, svaté Božstvo, to všechno nám dáti,
Otče i synu i ty Duchu svatý,
ať celým světem nikdy neustává
znít tvoje sláva. Amen.

DRUHÉ ČTENÍ

Ze spisů svatého Paskala Baylóna

(Ed. I. Sala, Toledo 1811, s. 78n, 85n)

Nade všechno žádoucí je Bůh

     Protože sám Bůh nám touží dávat dary, pevně věř při všem, co žádáš, že Bůh ti chce dát to, oč prosíš. Nežádej však nic, co by ti Bůh dříve nebyl vnukl, abys to žádal. On je spíš připraven vyslyšet tvou žádost, než ty ji předložit. Tak ať vede k žádání spíše vůle Boha, který tě chce obdarovat, než tvoje potřeba žádat. Vždyť modlitby jsou vždy konány z vnuknutí a ze zásluh tajemství života našeho Pána Ježíše Krista. Cvič se neustále, abys hledal jen to, co hledá Bůh, a odsuň ze své vůle každé dobro či zisk který by ti mohl z tvé prosebné modlitby vzejít. Ano, jen jedno žádej: vždyť nad všechno žádoucí je Bůh. Je vhodné, aby přede vším a nade všecko byl hledán Bůh. Boží majestát také chce, abychom obdrželi to, co žádáme, neboť se tak stáváme schopnějšími mu sloužit a můžeme ho dokonaleji milovat.
    Kéž jsou všechny tvé prosby vedeny tímto úmyslem, a když si co žádáš, čiň to z lásky a pro lásku, vytrvale a naléhavě. Odpoutej své srdce od věcí tohoto času a vždy znovu uvažuj, jak není na tomto světě nic jiného jenom ty a samotný Bůh. Nikdy, ani na krátkou dobu, nevzdaluj se srdcem od Boha; ať je tvé smýšlení prosté a pokorné, tvá pozornost nad sebou samým vždy bdělá a jako olej nade vším rozlity ať je Boží láska.
    Vzdávat Bohu díky, to není nic jiného, než vnitřní úkon duše, kterým ten, kdo přijímá nějaké nebeské dobro, poznává nezměrného Boha jako Pána všech, z něhož všechno dobro vzchází, a raduje se z mnohotvárné Boží slávy, neboť byl uznán hodným dobrodiní. Tak je připraven k dokonalejší lásce a službě Bohu, dárci všeho dobra. Když tedy přijmeš nějaké dobro, nabídni se celý jemu samotnému, tak jak jsi, s velkou radostí a veselostí. Pokoř sám sebe, pohrdej sebou a zřekni se své vůle, aby ses duší i tělem mohl oddat jeho službě.
    Děkuj Pánu stále a stále znovu a raduj se z jeho moci a dobroty. On ti dobrodiní a dary uděluje, a ty mu za ně nyní děkuješ. Chceš-li, aby bylo Bohu tvé děkování příjemné, nejdříve se pokoř, zapři se a poniž před Bohem. Přiznej svou bezmoc a ubohost, a tak poznáš, že vše, co máš, je z Boží štědrosti. Budeš-li se radovat a jásat, že jsi byl tak bohatě obdařen milostmi a dary, nebudeš vůbec myslet na časný zisk, který ti snad z nějakého daru vyplyne. Tak budeš moci lépe sloužit Pánu.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Mt 11, 25-26

O. Velebím tě, Otče, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými,* odhalil jsi je maličkým. (V době velikonoční: Aleluja)
V. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. * Odhalil jsi je maličkým. (V době velikonoční: Aleluja)

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, tys daroval svatému Paskalovi obdivuhodnou lásku k svatým tajemstvím těla a krve tvého Syna; dopřej nám milostivě, abychom tak jako on přijímali z této nebeské hostiny hojnost duchovních darů. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků

nahoru | invitatoř | ranní chvály | nešpory