nahoru | invitatoř | četba | nešpory

17. květen

Sv. Paskala Baylóna, řeholníka
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Otcovy slávy výblesku,
Ježíši, skloň se k sluhům těm,
co zpívají zde v pozemsku,
jak Paskal skvěl se životem.

Už jako hoch se zaskvíval
ctnostmi, o které nejvíc stál,
zbožný i skromný, mírný byl
a životem vždy čistým žil.

Když k menším bratřím vstoupit směl,
pěšinou strmou k nebi šel,
vlevo ni vpravo z pěšiny
neučinil krok jediný.

V chudobě kráčel za Kristem,
toužil jen po něm v srdci svém:
Ten na světě chce zbohatnout,
kdo nezbaví se nouze pout.

Až do smrti být poslušen
si vskutku přál, být poddán všem.
By neustal snad poslouchat,
životní strasti snášel rád.

Ježíši, tebe každý chval,
že vítězně jsi z hrobu vstal,
i Otce, Ducha z výsosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Kráčel před Pánem ve svatosti a spravedlnosti a přijal poznání spásy, aby připravil Boží lid. (V době velikonoční: Aleluja.)

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Kráčel před Pánem ve svatosti a spravedlnosti a přijal poznání spásy, aby připravil Boží lid. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, tys daroval svatému Paskalovi obdivuhodnou lásku k svatým tajemstvím těla a krve tvého Syna; dopřej nám milostivě, abychom tak jako on přijímali z této nebeské hostiny hojnost duchovních darů. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory