nahoru | invitatoř | četba | hbd | nešpory

18. květen

Sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
svátek

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Už jako chlapec nevinný
vynikáš ctnostmi mnohými:
zbožností, čistým životem
záříš svým vrstevníkům všem.

Vládce nad svými poklady
do Františkovy zahrady
tě vsadil v půdu výbornou.
Úrodu sklidil bohatou.

V práci a postech den co den,
krotíš své tělo, proměněn
v obětní dar, jenž dává se
bratřím a sestrám ke spáse.

Pomáhals všem, kdo v nemoci
volali po tvé pomoci.
Nyní ve slávě nebeské
shlédni i na nás, bratry své.

Bud Bohu Otci sláva, čest,
i Synu, jenž mu roven jest,
i Duchu, který těší nás
po všechny věky v každý čas. Amen.

1. ant. Bože můj, slyšel jsi mé sliby, dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno. (V době velikonoční: Aleluja.)

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Bože můj, slyšel jsi mé sliby, dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno. (V době velikonoční: Aleluja.)

2. ant. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána. (V době velikonoční: Aleluja.)

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Svatí a pokorní srdcem, velebte Pána. (V době velikonoční: Aleluja.)

3. ant. Uchopils mne za pravici, Pane, a vezmeš mě do své slávy. (V době velikonoční: Aleluja.)

Žalm 149
Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Uchopils mne za pravici, Pane, a vezmeš mě do své slávy. (V době velikonoční: Aleluja.)

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,1-2
Pro Boží milosrdenství vás, bratři (a sestry), vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Vykonal před Bohem veliké skutky * a chválil Pána celým svým srdcem. Vykonal před.
V. Hle, člověk bezúhonný, který upřímně ctil Boha a vytrval ve své nevinnosti, * a chválil Pána celým svým srdcem. Sláva Otci. Vykonal před.
V době velikonoční:
O. Vykonal před Bohem veliké skutky a chválil Pána celým svým srdcem. * Aleluja, aleluja. Vykonal před.
V. Hle, člověk bezúhonný, který upřímně ctil Boha a vytrval ve své nevinnosti, * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Vykonal před.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Blahoslavení tvůrci pokoje, blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. (V době velikonoční: Aleluja.)

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Blahoslavení tvůrci pokoje, blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. (V době velikonoční: Aleluja.)

PROSBY
Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on nás povolal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života:
     Pane, ty jediný jsi svatý.

Ty nás všechny voláš k dokonalé lásce,
Pane Ježíši, posvěť nás.
Ty jsi nám zanechal ve svatém Felixovi vzor evangelní prostoty,
Pane Ježíši, dej nám, ať jej následujeme.
Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil,
Pane Ježíši, nauč nás sloužit ti v našich bratřích a sestrách.
Ty jsi zdroj veškeré radosti,
Pane Ježíši, dej, ať je celý náš život radostnou obětí.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys dal církvi a serafínské rodině svatého Felixe za příkladný vzor evangelní prostoty a zasvěceného života ke tvé chvále; dej, abychom následovali jeho příklad a s radostní hledali a nade vše milovali Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | hbd | nešpory