nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

18. květen

Sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 7,27b--28
Ačkoli je moudrost jedna, všechno zmůže, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvori z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí.

V. Hospodin učí pokorné správně jednat, (V době velikonoční: Aleluja.)
O. vede je po svých cestách. (V době velikonoční: Aleluja.)

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 2,5
Poslyšte, moji milovaní bratři (a sestry)! Což nevyvolil Bůh (právě) chudé (v očích) světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?

V. Blahoslavení chudí v duchu, (V době velikonoční: Aleluja.)
O. neboť jejich je nebeské království. (V době velikonoční: Aleluja.)

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15, 13
Bůh, (dárce) naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha Svatého.

V. Ať jásají všichni, kdo se k tobě utíkají, Bože, (V době velikonoční: Aleluja.)
O. ať se radují, že jsou navěky s tebou. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, tys dal církvi a serafínské rodině svatého Felixe za příkladný vzor evangelní prostoty a zasvěceného života ke tvé chvále; dej, abychom následovali jeho příklad a s radostní hledali a nade vše milovali Krista. Neboť on žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory