nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

18. květen

Sv. Felixe z Cantalice, řeholníka
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Felix hned v mládí, bez poskvrny čistém,
chtěl s Františkem jít za chudičkým Kristem.
Rozhodl se žít pokorně a tiše
jen pro Ježíše.

V šlépějích Otce kráčel vytrvale,
pokornou práci konal k Boží chvále.
Svatý žár lásky stále v sobě sytil,
jak slunce svítil.

V něm oko srdce nad čistotou bdělo,
nástrojem kříže podmanil si tělo.
Bez spánku trávil noci na modlitbách,
vyslyšen v slzách.

S upřímnou duší trpěl se smutnými,
sílu jim vléval slovy útěšnými.
K pomoci padlým vztahoval své dlaně
vždy požehnané.

Ty, chloubo nebe, i všech kdo jsou tvoji!
Vypros nám mírnost, vlídnost v našem boji,
vnímavé srdce k těm, kdo tonou v bolu.
Prosíme spolu.

Bud sláva Otci, též i jedinému
věčnému Synu, od něj zplozenému,
i tobě, Duchu, jenž jsi s nimi věčný
Bůh nekonečný. Amen.

ŽALMY

1. ant. Hospodin zdvihá slabého z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho posadil vedle knížat svého lidu. (V době velikonoční: Aleluja.)

Žalm 113 (112)
Buď velebeno Hospodinovo jméno

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52)

   Chvalte, Hospodinovi služebníci, *
chvalte jméno Hospodinovo!
   Buď velebeno Hospodinovo jméno *
nyní i navěky!
   Od východu slunce až na jeho západ *
buď chváleno Hospodinovo jméno!
   Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *
nad nebesa jeho sláva.
   Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, +
který trůní na výsosti *
a shlíží dolů na nebe i na zem?
   Slabého zdvihá z prachu, *
ze smetiště povyšuje chudého,
   aby ho posadil vedle knížat, *
vedle knížat svého lidu.
   Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet *
jako šťastné matce dětí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Hospodin zdvihá slabého z prachu, ze smetiště povyšuje chudého, aby ho posadil vedle knížat svého lidu. (V době velikonoční: Aleluja.)

2. ant. Uchoval se bez viny a osvědčil se jako dokonalý; bude mu tok věčné slávě. (V době velikonoční: Aleluja.)

Žalm 146 (145)
Blaženost těch, kdo doufají v Boha

Chválíme Boha svým životem, to znamená svým jednáním. (Arnobius)

   Duše má, chval Hospodina! +
Pokud žiji, chci chválit Hospodina, *
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
   Nespoléhejte na knížata, *
na člověka, u něho není spásy.
   Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech, *
tehdy se zhatí všechny jeho plány.
   Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, *
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
   On učinil nebe i zemi, *
moře i vše, co je v nich.
   On zachovává věrnost navěky, +
zjednává právo utlačeným, *
dává chléb lačným.
   Hospodin vysvobozuje vězně, *
Hospodin otvírá oči slepým,
   Hospodin napřimuje sklíčené, *
Hospodin miluje spravedlivé.
   Hospodin chrání přistěhovalce, +
podporuje sirotka a vdovu, *
ale mate cestu bezbožníků.
   Hospodin bude vládnout na věky, *
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Uchoval se bez viny a osvědčil se jako dokonalý; bude mu tok věčné slávě. (V době velikonoční: Aleluja.)

3. ant. Bud pochválen Bůh, který si nás vyvolil, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. (V době velikonoční: Aleluja.)

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Bud pochválen Bůh, který si nás vyvolil, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. (V době velikonoční: Aleluja.)

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3, 1-4
Když jste s Kristem byli vzkříšení, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, * buďte za to vděční. Ať ve vašem.
V. K němu jste byli povoláni v jednom těle. * Buďte za to vděční. Sláva Otci. Ať ve vašem.

V době velikonoční:
O. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, * Aleluja, aleluja. Ať ve vašem.
V. K němu jste byli povoláni v jednom těle. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Ať ve vašem.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Nechte děti přicházet ke mně - neboť takovým patří nebeské království. (V době velikonoční: Aleluja.)

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Nechte děti přicházet ke mně - neboť takovým patří nebeské království. (V době velikonoční: Aleluja.)

PROSBY
Pokorně prosme Krista, našeho Spasitele, a volejme:
  Slyš nás, ježíši, zdroji pravé moudrosti.

Tys dal svým učedníkům přikázání lásky, aby je pečlivě zachovávali,
dej nám, ať se všem snažíme prokazovat dobro.
Ty jsi řekl: Blahoslavení čistého srdce, nebol oni budou vidět Boha,
učiň, ať vidíme tvou tvář v našich bratřích a sestrách.
Ty jsi nepokládal za nedůstojné živit se prací svých rukou, 
ved nás v našem díle, aby všichni, kdo se s ním setkají, oslavovali Boha Otce.
Ty jsi náš pokoj a naše smíření,
uděl zemřelým bratřím a sestrám, ať jsou věčně blažení spolu s tvými svatými.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys dal církvi a serafínské rodině svatého Felixe za příkladný vzor evangelní prostoty a zasvěceného života ke tvé chvále; dej, abychom následovali jeho příklad a s radostní hledali a nade vše milovali Krista. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD