nahoru | ivitatoř | ranní chvály | nešpory

20. květen

Sv. Bernardina ze Sieny, kněze
památka

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Koruno výšin, Ježíši,
vznešená pravdo nejvyšší,
ty služebníku věrnému
udílíš věčnou odměnu.

Prosíme snažně, dej i nám
k tohoto světce přímluvám
svou milost s odpuštěním svým
a rozvaž pouta našich vin.

On nikdy nelnul k marnostem,
a tak žil v žití pozemském,
aby si duší horlivou
získal svou lásku jedinou.

V touze stát se celý obětí Boží
zanechal světské slávy, statků zdejších,
na popud nebes žít napříště toužil
u bratří menších.

S modlitbou vroucí k Ježíšovu jménu
navracel chorým zdraví a zlo drtil,
přinášel světlo těm, co sedí v temnu
duchovní smrti.

Vírou i ctnostmi se vždy skvěl,
trvale na modlitbách bděl.
Když zkrotil tělo střídmostí,
byl pozván k věčné slavnosti.

Ať sláva Bohu Otci zní
i tobě, Synu jediný,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.

DRUHÉ ČTENÍ

Z kázání svatého Bernardina Sienského

(Sermo 49, De glorioso Nomine Iesu Christi, cap. 2: Opera omnia 4, 505-506)

Jméno Ježíš prozařuje kazatele

    Jméno Ježíš prozařuje kazatele a způsobuje, že jsou prostoupeni jeho světlem ti, kdo jeho slovo zvěstují, i ti, kdo je slyší. Odkud myslíš, že se vzalo tak nenadále na celém světě planoucí světlo víry, ne-li z toho, že se káže Ježíš? Což i nás nepovolal Bůh světlem a lahodností tohoto jména ke svému podivuhodnému světlu? A těmto osvíceným, kteří v tomto světle vidí světlo, ať právem řekne apoštol: Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla.
     Proto se musí toto jméno rozhlašovat, aby svítilo a nezůstávalo ukryté. A při kázání se nesmí vyslovovat nečistým srdcem či poskvrněnými rty, naopak, má ho uchovávat a pronášet nádoba vybraná.
     Proto praví Pán o apoštolovi: On je nádobou ode mne vyvolenou, aby nesl mé jméno před pohany a krále i před syny izraelské. Vyvolenou nádobou, říká, v níž je na prodej nejsladší tekutina; láká k napití, neboť jiskří a září ve vyvolených nádobách; aby nesl mé jméno, říká.
     Jako když se na sklizených polích zapálí oheň, a suché a neužitečné křoví a trní shoří, a jako když vycházející slunce svými paprsky zažene temnoty, a zloději, noční pobudové i podkopávači domů se skryjí, tak tomu bylo, když Pavel kázal lidu: jako kdyby silně zaburácel hrom, jako kdyby vypukl mocný oheň, jako kdyby vyšlo slunce v plném jasu, shořela nevěra, jako vosk rozpuštěný silným žárem zanikl klam a blud, a zazářila pravda.
     Neboť Pavel rozhlašoval Ježíšovo jméno slovy, listy, zázraky i příkladem života. Chválil ustavičně Ježíšovo jméno, vyznával je a velebil.
     Apoštol nesl toto jméno jako světlo také před krále a pohany i před syny izraelské, osvěcoval národy a všude vybízel: Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne. A ukazoval všem světlo hořící a zářící na svícnu a na každém místě hlásal Ježíše, a to ukřižovaného.
     Proto církev, snoubenka Kristova, stále se opírá o jeho svědectví, jásá s prorokem a říká: Bože, učils mě od mého mládí, až dosud hlásám tvé podivuhodné činy; až dosud znamená stále. Také prorok k tomu vybízí: Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, rozhlašujte den po dni jeho spásu, to jest Ježíše Spasitele.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Sir 51, 15ab; Žl 9, 3

O. Bez ustání chci chválit tvé jméno, * s vděčností je opěvovat.
V. V tobě se chci radovat a jásat, opěvovat tvé jméno, Svrchovaný. * S vděčností je opěvovat.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, tys naplnil svatého kněze Bernardina velikou láskou a horlivostí, aby šířil úctu k svatému jménu Ježíš; pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu naplň svou láskou i nás. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | ivitatoř | ranní chvály | nešpory