nahoru | ivitatoř | četba | nešpory

20. květen

Sv. Bernardina ze Sieny, kněze
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

(Sidus Etruscis rutilans ab oris)
Etruská hvězda s ústy zářivými
vychází k ránu, temno noci vzdálí,
do země vnáší konečně den jasný,
zpívejte chvály.

Lahodně chycen od útlého věku
osidly lásky ke vznešené Matce,
u jejích nohou s vzdechy otevírá
hlubiny srdce.

Laskavým duchem utěšuje smutné,
otvírá dlaně žádajícím chudým,
nemocným s péčí čistí vlastnoručně
sžírané údy.

V jednání čistý, vždy radostné tváře,
zrcadlem stal se pro své současníky,
jej oslavují. Život spolu v chvále
velebí všichni.

Trojici věčné, navždy požehnané,
jež dala věnec svému služebníku,
patří čest, sláva, velké díkůvzdání
na věky věků. Amen.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 3,11-12
Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu. Kdo zvítězí, z toho udělám sloup v chrámě svého Boha a nikdy už z něho nevyjde; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Sladké je vidět světlo, * milé pro oči je vidět slunce. Sladké.
V. Ukazoval jas Ježíšova jména lidem, * milé pro oči je vidět slunce. Sláva Otci. Sladké.

V době velikonoční:
O. Sladké je vidět světlo, milé pro oči je vidět slunce. * Aleluja, aleluja. Sladké.
V. Ukazoval jas Ježíšova jména lidem. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Sladké.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Zbožně a spravedlivě sloužil Hospodinu, aby dal jeho lidu poznání spásy. (V době velikonoční: Aleluja.)

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Zbožně a spravedlivě sloužil Hospodinu, aby dal jeho lidu poznání spásy. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, tys naplnil svatého kněze Bernardina velikou láskou a horlivostí, aby šířil úctu k svatému jménu Ježíš; pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu naplň svou láskou i nás. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | ivitatoř | četba | nešpory