nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály

20. květen

Sv. Bernardina ze Sieny, kněze
památka

NEŠPORY

HYMNUS

(Se Deum totum cúpiens dicári)
Dychtivý Bohu zasvětit se cele
opustil vše, co k pompě světa patří,
pohnuty nebem vyvolil si život
u menších bratří.

Do řádu přijat září láskou k Bohu,
stezkami Otce dále věrně míří,
k svatému jménu Ježíš všude úctu
hlubokou šíří.

Dbá, aby Jméno bylo malováno,
s paprsky skví se a ve zlatých znacích,
rozbroje brzdí, všemu lidu pokoj
vzájemný vrací.

S modlitbou, která jméno Ježíš vzývá,
navrací zdraví, od zlého lid chrání,
přináší světlo také těm, kdo v stínu
jasu se brání.

Dej, ať to jméno v svém životě s úctou
srdcem i ústy stále vyznáváme,
ať jeho plodů okusíme také
ve smrti samé.

Trojici věčné, navždy požehnané,
jež dala věnec svému služebníku,
patří čest, sláva, velké díkůvzdání
na věky věků. Amen.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,17-18.20-22a
Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Mají rozum zatemnělý a jsou vyloučeni z Božího života, protože je v nich nevědomost a protože mají zatvrzelé srdce. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Tvá chvála, Bože, * sahá až na konec země. Tvá.
V. K němu jste byli povoláni v jednom těle. * Buďte za to vděční. Sláva Otci. Ať ve vašem.

V době velikonoční:
O. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála. * Aleluja, aleluja. Jako.
V. Sahá až na konec země. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Jako.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Zvěstoval jméno Ježíš a ruka Páně byla s ním. (V době velikonoční: Aleluja.)

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Zvěstoval jméno Ježíš a ruka Páně byla s ním. (V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Bože, tys naplnil svatého kněze Bernardina velikou láskou a horlivostí, aby šířil úctu k svatému jménu Ježíš; pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu naplň svou láskou i nás. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály