nahoru | četba | ranní chvály | hbd | nešpory

24. květen

Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
svátek


Základní kámen kostela v Assisi postaveného ke cti svatého Otce Františka položil papež Řehoř IX. den po kanonizaci světce 16. července 1228. V roce 1230 sem byly přeneseny ostatky serafínského patriarchy z oratoře svatého Řehoře. Kostel slavnostně posvětil papež Inocenc IV. 25. května 1253. Papež Benedikt XIV. kostel povýšil 25. března 1754 na patriarchální baziliku a papežskou kapli.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on si z nás staví svůj duchovní chrám. (V době velikonoční: Aleluja.)

nahoru | četba | ranní chvály | hbd | nešpory