nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

24. květen

Posvěcení baziliky sv. Františka v Assisi
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 6, 16b
Vy jste chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

V. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine, Aleluja.
O. stále tě budou chválit. Aleluja.

MODLITBA
Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; rozmnož ve své církvi působení svého Ducha a na přímluvu našeho svatého Otce Františka ochraňuj svůj věrný lid, aby dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory