nahoru | četba | ranní chvály

2. červen

Sv. Felixe z Nicosie, řeholníka
památka

NEŠPORY

Antifona ke kantiku Panny Marie: Raduji se z utrpení, které pro vás snáším, a doplňuji na svém těle to, co zbývá do plnosti utrpení Kristova. Má z toho prospěch celé jeho tělo, to je církev.(V době velikonoční: Aleluja.)

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Raduji se z utrpení, které pro vás snáším, a doplňuji na svém těle to, co zbývá do plnosti utrpení Kristova. Má z toho prospěch celé jeho tělo, to je církev.(V době velikonoční: Aleluja.)

MODLITBA
Otče, ty jsi shlédl na pokoru svého služebníka, svatého Felixe z Nicosie a odhalil jsi mu tajemství svého království; dej, ať nasloucháme tvému milovanému Synu, tichému a pokornému srdcem, abychom patřili mezi evangelní maličké a šířili po světě záři pravé moudrosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.


O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | četba | ranní chvály