nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

13. červen

Sv. Antonína z Padovy, kněze
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 6,16-17
Myslet na moudrost je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.

V. Jeho ústa zvěstovala tvou spravedlnost,
O. po celý den pěla tvou slávu.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 8,1-2
Moudrost se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému a všemu vládne s dokonalostí. Miloval jsem ji a vyhledával od své mladosti a snažil jsem si ji přivést jako nevěstu, nebol jsem se zamiloval do její krásy.

V. Pán ho potěšil v jeho úsilí,
O. a rozmnožil ovoce jeho práce.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 8, 5-7
Je-li bohatství v tomto životě žádoucím dobrem, co je bohatší než moudrost, která všechno tvoří? Má-li být znalost úspěšná, kdo je mezi bytostmi sprše umělcem než ona? A když někdo miluje spravedlnost, plodem jejích námah jsou ctnosti, poněvadž ona učí mírnosti a opatrnosti, spravedlnosti i statečnosti; v lidském životě není nic užitečnějšího.

V. Spravedlivý pokvete jak lilie,
O. bude Pána chválit navěky.

MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách; na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako křesťané a ve všech protivenstvích se cítili pod tvou ochranou v bezpečí. Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | nešpory