nahoru

26. červen

Bl. Ondřeje Hyacinta Longhina, biskupa
nezávazná památka


Bl. Ondřej se narodil 23. listopadu 1863 v obci Fiumicello da Campodarsego (diecéze Padova). Pokřtěn byl jménem Hyacint Bonaventura. Do kapucínského noviciátu vstoupil v 16 letech. Po studiu humanitních věd v Padově a teologie v Benátkách byl 19. června 1886 vysvěcen na kněze. Po dobu 18 let byl spirituálem a vyučujícím v několika kapucínských kněžských seminářích. V roce 1902 se stal provinciálem Benátské provincie a v té době si ho všiml benátský patriarcha G. Sarto, který se později stal papežem Piem X., a již v té době ho začal pověřovat delikátními úkoly v diecézi. Po volbě papežem jej 13. dubna 1904 jmenoval biskupem v Trevisu. Mezi oběma zůstala po celý život velká duchovní blízkost, takže trávil mnoho let usilovnými vizitacemi farností a všestrannou reformou diecéze v duchu myšlenek sv. Pia X. Reformoval tak kněžský seminář, zavedl pravidelná duchovní cvičení kněží, uspořádal diecézní synodu. Za 1. světové války odmítl opustit město, které bylo uprostřed bojové linie a bylo často bombardováno. Organizoval pomoc pro vojáky, nemocné a chudé. Po válce pak znovu objížděl všechny farnosti a duchovně je připravoval na mučednictví při střetu víry se sílícím italským fašismem. V roce 1934 jej Pius XI. pověřil úkolem apoštolského vizitátora, aby řešil konflikty mezi biskupy a jejich kněžími. Ve svém biskupském životě dovedl jedinečně integrovat řeholní sliby v podobě asketického života, poslušnosti církvi a intenzivního života modlitby. Zemřel 26. června 1936. Blahořečil jej dne 20. října 2002 papež Jan Pavel II.

Společné texty o duchovních pastýřích - o biskupech.

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

DRUHÉ ČTENÍ

Z listů bl. Ondřeje Hyacinta, biskupa

(Scritti inediti 93/V, p. 83 Arc. Post Gen. OFM Cap.)

Svatost je dostupná všem

    Všichni jsme povinni dosáhnout křesťanské i řeholní svatosti. Díky své hlouposti a apatii jsme schopni věřit tomu, že nejsme schopni svatosti dosáhnout, neboť si ji představujeme jako extázi, jako kdybychom museli být obdarováni vytrženími, viděními, proroctvími nebo zázraky. Představujeme si ji ukřižovanou, jako kdyby bylo nutné dělat velké posty, sebezápory, kajícnosti s bičováním se do krve, v žínici atd. To je klam. Svatost spočívá v těch nejjednodušších věcech, které jsou dostupné všem. Neříká se přece nikomu: bičujte se, postěte se, upadejte do vytržení..., ne, to po nás nikdo nežádá. Je jen řečeno: milujte Boha celým svým srdcem, celou duší a ze všech sil; milujte svého bližního jako sami sebe. A právě v tom je obsažena veškerá dokonalost křesťanského života a skutečná svatost. Kdo na světě by mohl říct, že nemůže milovat Pána? Kdo by mu nemohl vyhovět tím, že koná jeho vůli, kterou nám dal najevo v přikázáních desatera a v příkazech církve a našich legitimních představených?<
     Kdo by mohl říci: nejsem schopen vyhnout se dobrovolným lehkým hříchům, proviněním se proti lásce, proti pokoře, proti poslušnosti? Svatý Tomáš odpověděl jedné sestře, která se ho ptala, jak by se mohla stát svatou: "stačí chtít! Pochopila jsi to, má drahá Marie? Chceš-li se stát svatou, brzy se jí staneš. Milost ti chybět nebude a s milostí jsme všemohoucí."

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Mt 5,44-45.48

O. Otevřel svá ústa uprostřed shromáždění * a Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání.
V. Byl plný radosti * a Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání.

MODLITBA

    Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, tys povolal svého biskupa, blahoslavenému Ondřeje Hyacinta k tomu, aby budoval tvou církev hlásáním křesťanské víry a pastorační láskou. Dej i nám, abychom na jeho přímluvu byli vždy svědky tvé lásky ve službě bratřím. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru