nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

10. červenec

Sv. Veroniky Giuliani, panny
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srv. Mdr 8,21
Vím, že moudrost dostanu jenom jako dar Boží - a to už patří k moudrosti: vědět, koho je darem.

V. Tato panna je moudrá,
O. když přišel Pán, vyšla mu naproti.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,25
O pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit.

V. Toto je moudrá panna,
O. jednala prozíravě.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19,6h-7
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila.

V. Nalezla jsem toho, kterého miluje má duše,
O. uchopila jsem ho a už ho nepustím.

MODLITBA
Bože, ty jsi svatou pannu Veroniku vyznamenal ranami utrpení tvého Syna, které jsi vtiskl do jejího těla; dej nám, ať se stále více podobáme Kristu ukřižovanému, abychom se radovali, až se zjeví ve své slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory