nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

10. červenec

Sv. Veroniky Giuliani, panny
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Povstaňte, Boží věrní,
chystejte lampy své,
přišel již čas večerní,
jdou mrákoty tmavé;
hle, Ženich, vstříc vyjděte,
jde se slavnou mocí,
modlete se a bděte,
je blízko půl noci.

Ty, kdo bys chtěl dřímati,
bud opatrný, bdi,
Bůh bude svět kárati
a právem odsoudí
všechny, kteří nebděli,
neměli oleje,
nemoudře se klaněli
zlé, podvodné šelmě.

Ženichovi vstříc šťastně
spěchejte, přátelé,
přivítejte jej krásně,
svěřte se mu směle;
nastává čas radosti,
v němž čistá nevěsta
po vítězné slavnosti
s věncem jde do města.

Vy spoluúčastníci
v kříži a soužení,
trpělivost mající
po mnohém zkoušení,
veselte se u trůnu
spolu kralujíce
a vítěznou korunu
na hlavách majíce.

ŽALMY

1. ant. Tobě jsem zasvětila celý svůj život, tobě jdu naproti s hořící lampou, můj Ženichu - Kriste.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12,22)

   Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
   Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

   Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
   Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
   Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

   Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
   ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

   Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
   Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Tobě jsem zasvětila celý svůj život, tobě jdu naproti s hořící lampou, můj Ženichu - Kriste.

2. ant. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Žalm 127 (126)
Lidská námaha je marná, nepomáhá-li Bůh

Jste Boží stavba. (1 Kor 3,9)

   Když nestaví dům Hospodin, *
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
   když nestřeží město Hospodin, *
marně bdí strážce.
   Marné je časně vstávat, +
dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.

   Hle, Hospodinovým darem jsou synové, *
odměnou je plod lůna.
   Čím jsou bojovníku šípy v ruce, *
tím jsou synové z mladých let.
   Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec; *
nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

3. ant. Mé rozhodnutí je pevné: chci zůstat ve spojení s Kristem.

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Mé rozhodnutí je pevné: chci zůstat ve spojení s Kristem.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,32b.34a
Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Nadešla Beránkova svatba; * svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu. Nadešla.
V. Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině; * svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu. Sláva Otci. Nadešla.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Budu moci oslavit Krista na svém těle životem i smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Budu moci oslavit Krista na svém těle životem i smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.

PROSBY
Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
     Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v neporušenosti víry,
chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,
ved nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá Veronika je jedna z prozíravých panen, které ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
nedopusť, aby v lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
uved do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, ty jsi svatou pannu Veroniku vyznamenal ranami utrpení tvého Syna, které jsi vtiskl do jejího těla; dej nám, ať se stále více podobáme Kristu ukřižovanému, abychom se radovali, až se zjeví ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD