nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

15. červenec

Sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve
svátek


Narodil se v Itálii v Bagnoregio u Viterba kolem roku 1218. Studoval v Paříži filozofii a teologii a stal se magistrem. Vstoupil k menším bratřím (1243) a učil s dobrými výsledky své spolubratry v řádu. Byl zvolen generálním ministrem svého řádu (1257). Zanechal po sobě mnoho spisů objasňujících teologické i filozofické učení. Vedle sv. Tomáše Akvinského je nejvýznačnějším teologem středověku. V roce 1273 byl povolán do Říma, aby spolupracoval na přípravě II. lyonského sněmu, byl vysvěcen na biskupa albánského a jmenován kardinálem. Zemřel v Lyonu 15. července 1274. Za svatého byl prohlášen 14. dubna 1482 papežem Sixtem IV a za učitele církve v květnu roku 1588 papežem Sixtem V.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je pramen moudrosti.

nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory