nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory

15. červenec

Sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve
svátek

RANNÍ CHVÁLY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Výroční svátek se dnes vrací zas
k shromážděnému zástupu,
když přivádí k nám jitřní zář
to jasné světlo biskupů.

Nad krásu duhy vyniká
světlo, co jde k nám v dnešní den,
i temnotami proniká
a mysl žhne svým plamenem.

V tom světle hřích se rozplývá,
z cest bludných schází mysl hned,
ji plamenný žár prohřívá,
ač svíral ji jak krunýř led.

Shlédni k nám, učiteli náš,
těšící se teď věčnou mzdou,
bud svého lidu věrná stráž,
který se řídí vědou tvou.

Jediný Otec ctěn ať jest
a s ním Syn, jenž vykoupil nás,
bud Těšiteli stejná čest
po všechny věky v každý čas. Amen.

ŽALMY

1. ant. Vyšlehl jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň: ozářilo všechny, kdo doufají v Pána.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Vyšlehl jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň: ozářilo všechny, kdo doufají v Pána.

2. ant. Požehnaný Bůh, který v tobě nalezl zalíbení; blažení, kdo slyší tvoji moudrost.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Požehnaný Bůh, který v tobě nalezl zalíbení; blažení, kdo slyší tvoji moudrost.

3. ant. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Radujte se v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.
Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce radost. Radujte se v Hospodinu a oslavujte jeho svaté jméno.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mt 5, 14-16
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Vylévám učenost po vzoru proroků * a zanechám ji těm, kdo hledají moudrost. Vylévám.
V. Budu ji hlásat až na konec země * a zanechám ji těm, kdo hledají moudrost. Sláva Otci. Vylévám.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Otevřel svá ústa ve shromáždění Nejvyššího; uprostřed svého lidu byl vyvýšen a dosáhl slávy ve společenství svatých.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Otevřel svá ústa ve shromáždění Nejvyššího; uprostřed svého lidu byl vyvýšen a dosáhl slávy ve společenství svatých.

PROSBY
Oslavujme Krista Pána, který je cesta, pravda a život; služme mu po všechny dny svého života ve svatosti a spravedlnosti a prosme ho:
    Veď nás, Pane, cestami pokoje.

Tys nepřišel proto, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil,
Pane Ježíši, pomoz nám v pokoře sloužit tobě i bratřím a sestrám.
Ty nám přikazuješ, abychom byli solí země a světlem světa,
osvěcuj nás svým svatým Duchem.
Ty ukazuješ ve svatých pastýřích své milosrdenství a svoji lásku,
na jejich přímluvu nám ukazuj dobrotivost své tváře.
Ty oslavuješ svou církev ve svatých a vynikajících pastýřích,
učiň, abychom je následovali a radovali se v jejich světle.
Tys dal vykoupeným sebe za pokrm života,
živ svoji církev, aby šla za tebou plná odvahy a nasycená ze stolu tvého slova a chleba.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme: ať usilujeme o poznání tvé pravdy a naše láska k tobě ať stále roste. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory