nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

15. červenec

Sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 8, 2-4
Miloval jsem moudrost a vyhledával ji od své mladosti a snažil jsem si ji přivést jako nevěstu, neboť jsem se zamiloval do její krásy je vznešená pro své společenství s Bohem a pro lásku, kterou k ní má vládce všehomíra. Je totiž zasvěcena do Božího vědění a určuje jeho díla.

V. Vyvolil jsem si cestu pravdy,
O. lnu k tvým přikázáním.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 15,1-4<
Kdo se bojí Pána, jedná dobře, kdo zachovává zákon, dosáhne moudrosti. Vyjde mu vstříc jako matka, jako mladistvá žena ho přijme. Nasytí ho chlebem rozvahy, napojí ho vodou moudrosti. Opře se o ni, a nezakolísá, spolehne se na ni, a nebude zklamán. Ona jej povýší nad jeho druhy.

V. V jeho srdci spočinula moudrost
O. a rozvaha ve slovech jeho úst.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 39,9-10
Mnozí budou chválit jeho moudrost, která až navěky nezanikne. Neztratí se památka na něj a jeho jméno bude žít po všechny věky. O jeho moudrosti vyprávějí národy a shromáždění hlásá jeho chválu.

V. Knězi, pastýři, rozsévači ctností,
O. přimlouvej se za nás u Pána.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme: ať usilujeme o poznání tvé pravdy a naše láska k tobě ať stále roste. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory