nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

15. červenec

Sv. Bonaventury z Bagnoregia, biskupa a učitele církve
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Františkův opravdový syn,
vzor všech, kdo poníženi jsou,
učencem stal se církevním,
lilií stal se líbeznou.

Studoval s velkou pilností,
na Boží milost spoléhal,
poklad svých zásluh zbožnosti
ještě víc obohacoval.

Zcela se světské slávy vzdal,
dbal v žití Františkových rad,
pěšinou svatosti se dal,
když františkánský přijal šat.

Čerpal jak z vědomostí věd,
kterými velmi oplýval,
tak do svědomí nořil hled
a budoucnost v nich předvídal.

Zázraky prozradily všem,
jak svatě žil už na zemi,
svatými mravy ozdoben,
tituly mnoha poctěný.

Vzývejme Krista, Otce s ním
i s jejich Duchem společným:
Jediný Bože v Trojici,
svou mocí chraň nás prosící.

ŽALMY

1. ant. Byl jako zářící lampa a svítil na vyvýšeném místě v domě Páně.

Žalm 15 (14)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

   Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, *
kdo přebývat na tvé svaté hoře?
   Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, +
upřímně smýšlí ve svém srdci, *
svým jazykem nepomlouvá,
   nečiní příkoří svému bližnímu, *
netupí svého souseda.

   Nešlechetným člověkem pohrdá, *
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
   Nemění přísahu, i když je mu na škodu, +
nelichvaří svými penězi *
a nebere úplatky proti nevinnému.

   Kdo takto jedná, *
nikdy nezakolísá!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Byl jako zářící lampa a svítil na vyvýšeném místě v domě Páně.

2. ant. Pán ho sytil chlebem rozvahy a vodou moudrosti ho napájel.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých

   Blaze muži, který se bojí Hospodina, *
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
   Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
   Hojnost a bohatství budou v jeho domě *
a jeho štědrost potrvá navždy.
   Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
   Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *
stará se o své věci podle práva.
   Neboť navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
   Nemusí se obávat zlé zprávy, *
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
   Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
   Rozděluje, dává chudým, +
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste ve slávě.
   Uzří to hříšník a rozzlobí se, +
bude skřípat zuby a zchřadne; *
zajde touha bezbožníků.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pán ho sytil chlebem rozvahy a vodou moudrosti ho napájel.

3. ant. Svými skutky působil radost Boží církvi a jeho památka zůstane požehnána navěky.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

   Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *
králi národů!

   Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
   Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Svými skutky působil radost Boží církvi a jeho památka zůstane požehnána navěky.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 12,3
Ti, kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Lidé si vyprávějí o jeho moudrosti, * jeho jméno zůstává v živé paměti. Lidé.
V. Církev ho nepřestává chválit, * jeho jméno zůstává v živé paměti. Sláva Otci. Lidé.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Svatý Bonaventuro, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z Božího zákona; přimlouvej se za nás u Božího Syna.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Svatý Bonaventuro, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z Božího zákona; přimlouvej se za nás u Božího Syna.

PROSBY
Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme:
     Pane, dej spásu svému lidu.

Ty, jenž jsi na dřevě kříže smířil svět s věčným Otcem, zachovej nás ve svém jménu,
abychom všichni byli jedno jako ty a Otec.
Tys chtěl prostřednictvím svatých pastýřů rozdělovat plody spásy,
dej, aby všichni, které jsi vykoupil svou krví, stále zůstávali v tvé lásce.
Ty jsi uprostřed bratří posvětil svatého Bonaventuru a obdařils ho dary Ducha Svatého,
naplň také naše duše i srdce světlem svého Ducha.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa,
spas zemřelé, které jsi vykoupil svou drahocennou krví.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého biskupa Bonaventuru, jehož nebeské narozeniny dnes slavíme: ať usilujeme o poznání tvé pravdy a naše láska k tobě ať stále roste. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD