nahoru | ivitatoř | ranní chvály | HBD | nešpory

21. červenec

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
svátek

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Vavřinec Bohem poslán byl,
by jeho pravdu rozséval,
Duchem, jak pravý apoštol,
do různých zemí vést se dal.

Tam krále, vládce, knížata,
šlechtice jako prostý lid,
chudé stejně jak bohaté,
šel cestě spásy vyučit.

Obhájce víry Kristovy
temnoty bludů rozptýlil,
z řad Izraele odpůrce
hebrejskou řečí usvědčil.

Slovy, jak šípy z plamene,
tak výmluvnými, zasáhl
i srdce v hrudi kamenné
a k pokání je obrátil.

Nad nepřítelem zvítězil,
svobodu vracel zajatým,
rozlámal krutá pouta vin,
otvíral nebe ztraceným.

Blažená svatá Trojice
sláva bud tobě navěky,
a na přímluvu Vavřince
přidruž nás k sborům nebeským. Amen.

ŽALMY

    1. ant. Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti byla vzdávána chvála, sláva a čest i dobrořečení.

Žalm 145 (144)
Chvála Boží velikosti

Svatý jsi, Bože, ty, který jsi a který jsi byl. (Zj 16, 5)

I (1-9)

   Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, *
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
   Každý den tě budu velebit *
a chválit tvé jméno po všechny věky.

   Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, *
jeho velikost je nevýstižná.
   Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy*
a oznamuje tvoji moc.

   Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, *
rozmlouvají o tvých divech.
   Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, *
hovoří o tvé nesmírnosti.
   Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, *
jásají nad tvou spravedlností.

   Milosrdný a milostivý je Hospodin, *
shovívavý a plný lásky.
   Dobrotivý je Hospodin ke všem *
a soucit má se všemi svými tvory.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

    Ant. Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti byla vzdávána chvála, sláva a čest i dobrořečení.

    2. ant. Bůh je všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro!

II (10-13a)

   Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla *
a tvoji zbožní ať tě velebí!
   Ať vypravují o slávě tvého království, *
ať mluví o tvé síle,
   aby poučili lidi o tvé moci, *
o slávě tvé vznešené říše.
   Tvé království je království všech věků *
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

    Ant. Bůh je všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro!

    3. ant. Věčně Pána chvalme a oslavujme.

III (13b-21)

   Věrný je Hospodin ve všech svých slibech *
a svatý ve všech svých činech.
    Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, *
a pozvedá všechny sklíčené.
   Oči všech doufají v tebe *
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
   Otvíráš svou ruku *
a sytíš vše živé s laskavostí.

   Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách *
a svatý ve všech svých činech.
   Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, *
všem, kdo ho vzývají upřímně.
   Vyplní vůli svých ctitelů, *
slyší jejich volání a zachrání je.
   Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, *
a všechny bezbožníky zničí.

   Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu, *
vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

    Ant. Věčně Pána chvalme a oslavujme.

V. Pán ho naplnil duchem moudrosti a rozumu.
O. A povýšil ho nad jeho druhy.

PRVNÍ ČTENÍ

Z knihy Moudrosti

5,14-21

Spravedliví žijí na věky a jejich odměna je v Pánu

    Naděje bezbožníka je jako smetí nesené větrem, jako jemná pěna rozehnaná bouří, jako dým rozptýlený větrem: mizí jak vzpomínka na jednodenního hosta. Spravedliví však žijí navěky, jejich odměna je u Pána a Nejvyšší o ně pečuje. Proto obdrží velkolepé království a nádhernou korunu z ruky Pána, který je bude chránit pravicí a ramenem je zaštítí. Za zbraň si vezme svou horlivost a k pokoření nepřátel vyzbrojí tvorstvo. Jako krunýř si obleče spravedlnost a nasadí si jako přilbu soud bez přetvářky. Jako štít uchopí nepřemožitelnou svatost. Jako oštěp naostří neúprosný hněv, svět s ním půjde do boje proti pošetilcům. Střely blesků se vymrští v jistém zásahu, vystřelí do cíle jak ze silně napjatého luku mraků.

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Mdr 7,7-8; Jak 1, 5

R. Modlil jsem se, a byl mi dán rozum. * Prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny.
V. Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává štědře a bez vyčítání. * Prosil jsem.

DRUHÉ ČTENÍ

Z kázání svatého Vavřince z Brindisi

(Sermo Quadragesimalis 2: Opera omnia 5, 1, nn. 48, 50. 52)

Kázání je apoštolský úkol

    Abychom žili duchovním životem, který je nám společný s nebeskými anděly a blaženými duchy, s nimiž jsme stvořeni i my jako Boží obraz a podle Boží podoby, k tomu nutně potřebujeme chléb milosti Ducha svatého a Boží lásky. Ale milost a láska nemůže být bez víry, neboť bez víry se Bohu nelze líbit.1 A víra nevzniká bez kázání Božího slova. Víra je z hlásání, hlásání pak se děje slovem o Kristu.2 Kázání Božího slova je tedy nutné k duchovnímu životu, jako setí k životu tělesnému.
    Proto říká Kristus: Jeden rozsévač vyšel rozsévat.3 Vyšel rozsévač, hlasatel spravedlnosti, a víme z Písma, že tím hlasatelem byl Bůh, když dal na poušti živým hlasem z nebe celému lidu zákon spravedlnosti; jindy to byl Boží anděl, který na místě nářků vytýkal lidu přestoupení Božího zákona, a všichni synové Izraele po andělově kázání se zkroušeným srdcem propukli v hlasitý pláč;4 také Mojžíš hlásal všemu lidu zákon Boží na polích moabských, jak je to psáno v Deuteronomiu. A nakonec přišel Kristus, Bůh a člověk, aby hlásal Boží slovo, a za týmž účelem poslal apoštoly, jako dříve posílal proroky.
    Kázání je tedy úkol apoštolský, andělský, křesťanský, božský. Neboť Boží slovo je plné veškeré dobroty, je to poklad všech dober. Z něho je víra, naděje a láska, z něho jsou všechny ctnosti, všechny dary Ducha svatého, všechna blahoslavenství v evangeliu, všechny dobré skutky, všechny životní zásluhy, všechna sláva nebeského ráje: Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši.5
    Slovo Boží je pro rozum světlem a pro vůli ohněm, aby mohl člověk poznávat a milovat Boha. A pro vnitřního člověka, který žije skrze milost z Ducha Božího, je chlebem a vodou: ale chlebem, který je sladší než med a plástev medu, vodou, která je lepší než víno a mléko. Je pro duši duchovním pokladem zásluh, a proto se o něm říká, že je zlatem a převzácným drahokamem. Na srdce zatvrzelé v neřestech je kladivem, a proti tělu, světu a ďáblu je mečem, který ničí všechny hříchy.

1Srov. Žid 11, 6. 2Řím 10, 17.3Mt 13, 3.4Srov. Sd 2, 4.5Jak 1, 21.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Iz 40, 9ac; Lk 9, 59c. 60b

O. Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst. * Řekni judským městům: Hle, váš Bůh!
V. Pojď za mnou, jdi a zvěstuj Boží království! * Řekni judským městům: Hle, váš Bůh!

CHVALOZPĚV Bože, tebe chválíme

    Bože, tebe chválíme, *
tebe, Pane, velebíme.
    Tebe, věčný Otče, *
oslavuje celá země.
    Všichni andělé, *
cherubové i serafové,
    všechny mocné nebeské zástupy *
bez ustání volají:
    Svatý, Svatý, Svatý, *
Pán, Bůh zástupů.
    Plná jsou nebesa i země *
tvé vznešené slávy.

    Oslavuje tě *
sbor tvých apoštolů,
    chválí tě *
velký počet proroků,
    vydává o tobě svědectví *
zástup mučedníků;
    a po celém světě *
vyznává tě tvá církev:
    neskonale velebný, *
všemohoucí Otče,
    úctyhodný Synu Boží, *
pravý a jediný,
    božský Utěšiteli, *
Duchu svatý.

    Kriste, Králi slávy, *
tys od věků Syn Boha Otce;
    abys člověka vykoupil, *
stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
    zlomil jsi osten smrti *
a otevřel věřícím nebe;
    sedíš po Otcově pravici *
a máš účast na jeho slávě.
    Věříme, že přijdeš soudit, *
a proto tě prosíme:
    přispěj na pomoc svým služebníkům, *
vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
    dej, ať se radují s tvými svatými *
ve věčné slávě.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

*    Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, *
veď ho a stále pozvedej.
    Každý den tě budeme velebit *
a chválit tvé jméno po všechny věky.
    Pomáhej nám i dnes, *
ať se nedostaneme do područí hříchu.
    Smiluj se nad námi, Pane, *
smiluj se nad námi.
    Ať spočine na nás tvé milosrdenství, *
jak doufáme v tebe.
    Pane, k tobě se utíkáme, *
ať nejsme zahanbeni na věky.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, ty jsi ke slávě svého jména a ke službě bližním dal svému knězi svatému Vavřinci z Brindisi svého ducha rady a síly; dej i nám své světlo, abychom poznali své poslání, a sílu, abychom ho uskutečnili. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | ivitatoř | ranní chvály | HBD | nešpory