nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

21. červenec

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 34,16
Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.

V. Hospodin je můj pastýř,
O. nic nepostrádám.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 52,7
Jak je krásné (vidět) na horách nohy posla, (který přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje!«

V. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,
O. hlásejte mezi národy jeho díla.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Ef 1,8-10
Bůh nám dal moudrost a prozíravost, seznámil nás s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

V. Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,
O. vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno.

MODLITBA
Bože, ty jsi ke slávě svého jména a ke službě bližním dal svému knězi svatému Vavřinci z Brindisi svého ducha rady a síly; dej i nám své světlo, abychom poznali své poslání, a sílu, abychom ho uskutečnili. Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | nešpory