nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD

21. červenec

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Srdcem i hlasy zbožnými
zpívejme ke cti Vavřince:
učedník Kristův svatými
slovy i skutky zaskvěl se.

On svět už v mládí opustil,
do svatých chrámů spěchal rád,
aby se Bohu zasvětil,
Františkův chudý přijal šat.

Po stopách jeho pospíchal
na příkré cestě k svatosti,
vrcholy ctností zdolával,
vždy věrný Boží milosti.

Proud hořkých slzí vyléval
pod křížem s Kristem trpícím.
Když oběť spásy podával,
činil to srdcem hořícím.

Rodičku Boží panenskou
kázáním, láskou vroucně ctil.
Okoušel štědrost mateřskou
a v jejím Srdci ukryt byl.

Blažená, svatá Trojice,
sláva bud tobě navěky,
a na přímluvu Vavřince
přidruž nás k sborům nebeským. Amen.

ŽALMY

1. ant. Kristus musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

Žalm 110 (109), 1-5.7
Mesiáš, vítězný král a kněz

On musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (1 Kor 15,25)

   Hospodin řekl mému Pánu: +
»Seď po mé pravici, *
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.«
   Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: *
»Panuj uprostřed svých nepřátel!
   Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: *
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.«

   Hospodin přísahal a nebude toho litovat: *
»Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!«
   Hospodin je po tvé pravici, *
potře krále v den svého hněvu.
   Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Kristus musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám.

2. ant. Svými skutky působil radost Boží církvi. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme.

Žalm 122 (121)
Svaté město Jeruzalém

Přistoupili jste k hoře Sionu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému. (Žid 12,22)

   Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
»Do domu Hospodinova půjdeme!«
   Už stojí naše nohy *
v tvých branách, Jeruzaléme!

   Jeruzalém je vystavěn jako město, *
spojené v jeden celek.
   Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, *
jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
   Tam stojí soudní stolce, *
stolce Davidova domu.

   Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
   ať vládne mír v tvých hradbách, *
bezpečnost v tvých palácích!

   Kvůli svým bratřím a přátelům *
budu říkat: Pokoj v tobě!
   Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, *
budu ti přát štěstí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Svými skutky působil radost Boží církvi.

3. ant. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, vypravujte mezi všemi národy o jeho divech.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

   Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *
králi národů!

   Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
   Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno, vypravujte mezi všemi národy o jeho divech.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 3,17-18
Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji (semeno, jehož) plodem je spravedlnost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, * naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Uprostřed.
V. Oblékl mu roucho slávy, * naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Sláva Otci. Uprostřed.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Svatý Vavřinče, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z Božího zákona; přimlouvej se za nás u Božího Syna.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Svatý Vavřinče, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z Božího zákona; přimlouvej se za nás u Božího Syna.

PROSBY
Pokorně prosme Krista, zdroj pravé moudrostí a veškeré ctnosti, a volejme:
     Pane, přijď tvé království.

Tys poslal své učedníky hlásat radostnou zvěst,
dej, ať čerpáme sílu z evangelia a hlásáme ho celému světu.
Tys svým příchodem spasil svět,
učiň, abychom byli věrnými dělníky ve tvé službě.
Ty, který jsi svatého Vavřince učinil představeným bratří a naplnil jej dary Ducha,
naplň i nás Duchem statečnosti a rozumu.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa,
spas zemřelé, které jsi vykoupil svou drahocennou krví.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, ty jsi ke slávě svého jména a ke službě bližním dal svému knězi svatému Vavřinci z Brindisi svého ducha rady a síly; dej i nám své světlo, abychom poznali své poslání, a sílu, abychom ho uskutečnili. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD