nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

2. srpen

Panny Marie Královny andělů
slavnost


Serafínský Otec František se pro svou zvláštní úctu k přesvaté Panně pečlivě staral o kostelík zasvěcený Panně Marii Královně andělů, nazývaný též Porciunkule. Zde se také se svými bratry usadil, když se vrátil z Říma. Zde spolu se svatou Klárou založil druhý františkánský řád a zde také dokonal běh svého pozemského žití roku 1226. Podle tradice náš svatý zakladatel obdržel od papeže Honoria III. pro tento kostelík také privilegium plnomocných odpustků, které pak následující papežové potvrdili a rozšířili i na další kostely. Z těchto důvodů serafínský řád s velkou radostí slaví svátek (slavnost) Panny Marie Královny andělů.

PRVNÍ NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Tajemně a nenápadně
začíná spása na Zemi.
Duch poslaný k nám od Otce
vytváří nové stvoření.

Přejasné světlo věčnosti
vtrhuje v naše temnoty
a chvíle dějin zbloudilých
stává se bodem výchozím.

Bůh přišel lidem na dosah,
vstupuje v naše nelidství,
Maria říká své »ano«,
kterým celý svět promění.

Slovo se stává nám bratrem,
odkládá svůj zjev královský,
od první chvíle početí
až po noc hrobu přechozí.

Maria vždy je nablízku
Ježíši v jeho poslání,
do srdce svého přijímá
děti, jež Kristus svěřil jí.

Věrná Božímu volání
milost životem množila,
provází s láskou také nás,
nad anděly vyvýšená. Amen.

ŽALMY

1. ant. Pojďte do domu své Matky, Pán vám prokáže milosrdenství.

Žalm 113 (112)
Buď velebeno Hospodinovo jméno

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52)

   Chvalte, Hospodinovi služebníci, *
chvalte jméno Hospodinovo!
   Buď velebeno Hospodinovo jméno *
nyní i navěky!
   Od východu slunce až na jeho západ *
buď chváleno Hospodinovo jméno!
   Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *
nad nebesa jeho sláva.
   Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, +
který trůní na výsosti *
a shlíží dolů na nebe i na zem?
   Slabého zdvihá z prachu, *
ze smetiště povyšuje chudého,
   aby ho posadil vedle knížat, *
vedle knížat svého lidu.
   Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet *
jako šťastné matce dětí.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďte do domu své Matky, Pán vám prokáže milosrdenství.

2. ant. Ať se vaše duše raduje ze slitování Páně a nestyďte se ho chválit.

Žalm 147 (146) 12-20
Obnova Jeruzaléma

   Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, *
chval svého Boha, Sióne,
   že zpevnil závory tvých bran, *
požehnal tvým synům v tobě.
   Zjednal tvému území pokoj *
a sytí tě jadrnou pšenicí.
   Sesílá svůj rozkaz na zemi, *
rychle běží jeho slovo.

   Dává sníh jako vlnu, *
jíní sype jako popel.
   Shazuje své krupobití jako drobty chleba, *
jeho mrazem tuhnou vody.
   Posílá své slovo, a rozpouští je, *
poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.

   Oznámil své slovo Jakubovi, *
své zákony a přikázání Izraeli.
   Tak nejednal se žádným národem: *
nesdělil jim svá přikázání.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Ať se vaše duše raduje ze slitování Páně a nestyďte se ho chválit.

3. ant. Viděli jsme, že Pán konal velká znamení a chránil nás na všech našich cestách.

Kantikum
Bůh spasitel
Ef 1, 3-10

   Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

   Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
   ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.

   To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.

   V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
   kterou nám tak bohatě projevil *
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

   seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, +
jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
   až se naplní čas pro dílo spásy: *
že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Viděli jsme, že Pán konal velká znamení a chránil nás na všech našich cestách.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 21,2-3
Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: »Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem.«

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ
O. Vzdávejte Hospodinu chválu * před veškerým tvorstvem.
V. Prokázal vám milosrdenství * před veškerým tvorstvem. Sláva otci. Vzdávejte.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Blahoslavená Panno Maria, tys Matka milosti. Vyslyš své děti, které dnes skládají své prosby před tebou!

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Blahoslavená Panno Maria, tys Matka milosti. Vyslyš své děti, které dnes skládají své prosby před tebou!

PROSBY
Plni důvěry vzývejme Boha, který si Marii, jednu z nás, vyvolil za Matku svého Syna a dal jí královskou důstojnost po jeho pravici.
     Pohleď na Matku svého Syna a vyslyš nás!

Maria uvěřila slovu Božího posla a řekla: Ať se mi stane podle tvého slova!
Pane, pomáhej všem pokřtěným a uč nás žít věrně podle víry i v pochybnostech a obtížích.

Maria je nablízku Ježíši a radí: Udělejte všechno, co řekne!
Bože, pomáhej lidem nacházet tvou vůli a ochotně podle ní jednat.

Na kříži řekl Ježíš své Matce: Toto je tvůj syn!
Pane, posiluj nás, abychom ani v utrpení a bolestech neklesali na mysli.

Apoštolové a učedníci setrvávali jednomyslně na modlitbách spolu s Marií, matkou Ježíšovou.
Božský Otče, dej, ať v modlitbě zakoušíme tvou blízkost a ať roste naše důvěra k tobě.

Svatý František žil podle Ježíšových slov: Kdo koná vůli mého Otce, ten je můj bratr, sestra a matka.
Prosíme tě, Pane, dej, abychom se ke všem lidem bez rozdílu uměli chovat jako ke svým bratřím a sestrám v Kristu.

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí jsi zachránil i mrtvé,
vyslyš naše modlitby za zemřelé.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Všemohoucí Bože, slavíme dnes památný den Panny Marie Královny andělů, a prosíme: na její přímluvu dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | ivitatoř | četba | ranní chvály | HBD | nešpory