nahoru | ranní chvály | nešpory

7. srpen

Bl. Agathangela a Kassiána, kněží a mučedníků
nezávazná památka


Agathangel Noury se narodil 31. července 1598 ve francouzském městě Tour. Roku 1619 vstoupil ke kapucínům. Od roku 1629 až do své smrti byl misionářem. Nejprve byl představeným misie v Káhiře, kde mnoho usiloval o sjednocení Koptů, pak byl roku 1637 poslán jako představený do nové misie v Habeši. Zde získal za společníka Kassiána Lopes-Netto, který se narodil 15. ledna 1607 v Nantes a sliby v kapucínském řádu složil roku 1623. Oba byli po několika měsících zajati Habešany a 7. srpna 1638 v městě Gondar v Etiopii odsouzeni k smrti. Blahořečeni byli 1. ledna 1905 papežem Piem X.

Společné texty o více mučednících.

DRUHÉ ČTENÍ

Z dopisu blahoslaveného Agathangela kardinálu prefektovi Posvátné kongregace pro šíření víry

(Collectanea Franciscana 18 [1948], s. 143-146)

Spásu bratří nutno zajišťovat všemi prostředky

     Můj vznešený pane a ochránce! Když jsem byl minulý měsíc v Jeruzalémě, důstojný Otec kvardián mi ukázal dopis vznešených pánů z posvátné kongregace, v němž stojí: »Podal jste nám, Otče, zprávu o domněnce Otce Pavla de Lodi, že je dovoleno navštěvovat kostely bludařů a schizmatiků, jen když se přitom v hloubi srdce uchovává katolická víra. Protože tato posvátná kongregace odsoudila domněnku jako mylnou, v žádném případě se podle ní nelze v praxi řídit.«
     Po svém příchodu do Egypta jsem tuto otázku předložil třem teologicky vzdělaným Otcům z naší misie a nadto jsem ji projednával s Otcem Archandělem z Pistoe. Protože jsou stejného názoru jako já, prosím Vaši Vznešenost, abyste ji přijal od nejnižšího ze svých žáků. Pokorně Vám předkládám to, co se jeví jako potřebné pro slávu Boží a spásu duší, ale podřizuji se, bude-li nutno opravit mínění.
     Teologové, zabývající se tímto problémem, uváděli různé podmínky pro možnou spoluúčast na bohoslužbách, které lze shrnout ve čtyři: nevznikne-li pohoršení ani není nebezpečí, že dojde ke ztrátě víry, ani se tím neúčastní na zločinu nebo na nějakém obřadu, který je ze své podstaty bludařský nebo jiným způsobem nesprávný, ani to není chápáno jako schválení bludu nebo bludařského obřadu.
     Ovšem, k posouzení těchto čtyř podmínek musíme dokonale a podrobně znát všechny okolnosti: místa, času, osob, obřadů a jiných podobných. Tuto znalost nemohou mít křesťanští učitelé, neznají-li praxi těchto krajin. Proto se mi zdá, že posoudit to má být ponecháno misionářům, kteří se již dávno domnívali, že takováto spoluúčast nemá být zakazována. Opačné mínění totiž uzavírá každý prostředek, cestu i naději dosáhnout v misii něčeho dobrého, ano, spíše plodí mnoho nepříjemností.
     Předložil jsem naše důvody a mnohé jiné jsem vynechal kvůli stručnosti. Dovoluji si skončit výrokem slavného papeže a mučedníka, svatého Martina: »Církevní právo zná pro doby pronásledování ohled vůči těm, u nichž přestupek není zaviněn pohrdáním vírou - neboť toto samo už je hříchem - ale spise strachem a nouzí. V takových případech je třeba vzdát se z milosrdenství přílišné důkladnosti.«
     Máme zde mnoho Koptů, jejichž, liturgické knihy jsem prohlížel a nenašel jsem v nich žádný blud, než že vzývají bludaře Dioscora a Severa. Dovolil jsem tedy kněžím sloužit z nich mši pod podmínkou, že tato vzývání bludařů vynechají. Činí tak, aniž by se nad tím lid pohoršoval.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

2 Kor 3,4-6; 1 Tim 2,4

O. Máme důvěru k Bohu skrze Krista. On nám také dal schopnost sloužit nové smlouvě. * On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.
V. Ne, že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. * On chce.

MODLITBA

    Modleme se.
>Bože, tys dal blahoslaveným Agathangelovi a Kassiánovi sílu, aby mučednictvím stvrdili víru v tvé slovo; dej, ať ti na jejich přímluvu slouží všechny národy spojené jednou vírou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | ranní chvály | nešpory