nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

8. srpen

Sv. Dominika, kněze
svátek


Narodil se kolem roku 1170 v obci Calaruega v Kastilii ve Španělsku. Po vystudování teologie se stal kanovníkem v Osmě (1195). V roce 1215 položil v Toulouse základy Rádu bratří kazatelů - dominikánů. Základem jejich řeholních pravidel se stala Řehole sv. Augustina. »V něm jsem nalezl muže, který uskutečnil v celé plnosti řeholi apoštolského života. Nepochybuji, že byl přidružen k slávě apoštolů v nebi.« Tato slova Řehoře IX., který svatého Dominika důvěrně poznal, dobře shrnují svatost i ideu zakladatele Řádu bratří kazatelů. Byl obnovitelem apoštolského hlásání, za několik let založil 60 klášterů v různých zemích Evropy. Zemřel 6. srpna 1221 v Boloni, kde jsou dodnes jeho ostatky. Při kanonizaci Řehořem IX. 3. července 1234 byl den oslavy přeložen na 5. srpna, za Pia V. na 4. srpna a za Pavla VI. na 8. srpna.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Pánu a Králi apoštolů, který učinil z Dominika hlasatele evangelia.

nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory