nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory

8. srpen

Sv. Dominika, kněze
svátek

RANNÍ CHVÁLY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Náležíš jménem svým i skutky Pánu jen,
učil a miluješ též lidské bratry své,
přiď, Otče, z nebe k nám a světu připomeň
spásy výroky pravdivé.

Řekni, jak sladká mzda za víru čeká nás,
za koho vzorně jsi sloužil a pracoval,
řekni, jak za všechny vroucně se přimlouváš,
nebešťan když se z tebe stal.

Řekni, že Kristovy poklady nad vše jsou,
co srdce může zde s radostí urvat si.
Ty chud a povznesen nad chtivost veškerou,
vše, cos měl, chudým rozdal jsi.

Ať skvoucí krása, jíž tvé srdce smělo plát,
pobídkou lidem je vzdát se zla každého,
andělům ať se víc snaží vždy podobat
čistotou těla celého.

Ať svaté Trojici zní chvály v každý čas,
dej nám vždy užívat tak jejích milostí,
aby směl navěky s tebou pět každý z nás
chvalozpěv věčné radosti. Amen.

ŽALMY

1. ant. Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahl Kristův služebník po mučednictví.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahl Kristův služebník po mučednictví.

2. ant. Bratr Dominik setrvával v modlitbě ve dne v noci.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Bratr Dominik setrvával v modlitbě ve dne v noci.

3. ant. Když Dominik posílal bratry kázat, prosil je a napomínal, aby horlivě pracovali na spáse duší.

Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Když Dominik posílal bratry kázat, prosil je a napomínal, aby horlivě pracovali na spáse duší.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 3,8-9
Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně ukázat všem, jak se uskutečňuje ono tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Žl 96 (95),3


O. Vypravujte mezi pohany * o Hospodinově slávě. Vypravujte.
V. Mezi všemi národy o jeho divech, * o Hospodinově slávě. Sláva Otci. Vypravujte.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Vykupitel tvorů všech vznešený, aby lidstvo dosáhlo spasení, Dominika poslal k nám na zemi.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Vykupitel tvorů všech vznešený, aby lidstvo dosáhlo spasení, Dominika poslal k nám na zemi.

PROSBY
Chvalme Pána, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy, a volejme:
    Chvála tobě, Pane, dárce spásy.

Buď veleben, Pane, že jsi dal své církvi svého služebníka Dominika, aby jí sloužil, a učinil jsi ho vůdcem mnoha bratří a sester,
dej, ať pod jeho vedením děláme stále pokroky s radostí a důvěrou ve tvé milosrdenství.
Dominik zářil před očima všech svými ctnostmi, žárem lásky a horlivostí v hlásání evangelia,
děkujeme ti, Pane, že nás voláš k jeho následování.
Ty shromažďuješ zástupy bratří a sester, aby šli za tebou,
chválíme tě, Pane, za tyto zástupy, které se slovem i životem hlásí k tvému přikázání lásky.
Ty stále povoláváš nové bratry a sestry do dominikánské rodiny,
dej, ať jejich úsilí přispívá k tvé slávě.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory