nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

8. srpen

Sv. Dominika, kněze
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 2,4-5
Moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

V. Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine,
O. a ve svém zákoně vyučuješ.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 59,21b
Můj duch, který je na tobě, a má slova, která jsem vložil do tvých úst, nezmizí z tvých úst, ani z úst tvého potomstva, ani z úst potomstva tvého potomstva - pravil Hospodin - od tohoto času až navěky.

V. Hle, kladu svá slova do tvých úst,
O. ustanovuji tě nad národy a nad říšemi.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mal 2,60
V jeho ústech byla nauka pravdy a nepravost se nenalezla na jeho rtech; v pokoji a upřímnosti kráčel se mnou a mnohé odvrátil od nepravosti.

V. Pane, ved mě ve své pravdě a uč mě,
O. neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel.

MODLITBA
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia.Skrze Krista, našeho Pána.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory