nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

8. srpen

Sv. Dominika, kněze
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Tys věčné slávy hlasatel,
už jménem Pánu náležíš,
jak Svatý Duch to zjevit chtěl
náznakem tímto předem již.

To víra chtěla tebe mít
tak bohatého v srdci tvém
širším než svět, bys posoudit
mohl, co Bůh je a ty jen.

Vždy čistý, vlídný, střízlivý,
pln ohně lásky, horlivý,
za svrchovanou Pravdu pravd
do boje neváhal se dát.

Dej, ať tvůj oheň mocněji
tak i v nás hoří plamenem,
že vírou sílí naději,
že věčných odměn dosáhnem.

Dej, i přes trní, kamení,
nám světem mužně procházet,
ať s tebou, věčně blažení,
můžeme Bohu chválu pět. Amen.

ŽALMY

1. ant. Všechny lidi objímal širokou náručí lásky, a protože měl všechny rád, měli všichni rádi jeho.

Žalm 15 (14)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Žid 12, 22)

   Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, *
kdo přebývat na tvé svaté hoře?
   Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, +
upřímně smýšlí ve svém srdci, *
svým jazykem nepomlouvá,
   nečiní příkoří svému bližnímu, *
netupí svého souseda.

   Nešlechetným člověkem pohrdá, *
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
   Nemění přísahu, i když je mu na škodu, +
nelichvaří svými penězi *
a nebere úplatky proti nevinnému.

   Kdo takto jedná, *
nikdy nezakolísá!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Všechny lidi objímal širokou náručí lásky, a protože měl všechny rád, měli všichni rádi jeho.

2. ant. Pohnut soucitem a láskou prodal knihy a všechno, co měl, a daroval to na výživu chudých.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a životě podle pravdy. (Ef 5,8.9)

   Blaze muži, který se bojí Hospodina, *
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
   Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
   Hojnost a bohatství budou v jeho domě *
a jeho štědrost potrvá navždy.
   Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
   Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *
stará se o své věci podle práva.
   Neboť navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
   Nemusí se obávat zlé zprávy, *
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
   Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
   Rozděluje, dává chudým, +
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste ve slávě.
   Uzří to hříšník a rozzlobí se, +
bude skřípat zuby a zchřadne; *
zajde touha bezbožníků.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pohnut soucitem a láskou prodal knihy a všechno, co měl, a daroval to na výživu chudých.

3. ant. Hlasitě volal: »Pane, smiluj se nad svým lidem. Co bude s hříšníky?«

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

   Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *
králi národů!

   Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
   Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Hlasitě volal: »Pane, smiluj se nad svým lidem. Co bude s hříšníky?«

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 1,3-5.7-8
Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Je to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, protože vy máte účast v milosti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou Krista Ježíše.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Lk 8, 15
O. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho, * s trpělivostí přinášejí užitek. Blahoslavení.
V. Kdo ho uchovávají v dobrém a upřímném srdci, * s trpělivostí přinášejí užitek. Sláva Otci. Blahoslavení.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Světlo církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, i nás uveď do sídel věčné blaženosti.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Světlo církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti, i nás uveď do sídel věčné blaženosti.

PROSBY
Když se můžeme radovat, že jsme pod ochranou svatého Otce Dominika, svěřme Boží dobrotě potřeby své i celého světa:
     Pane, zachraň svůj lid.

Nejdobrotivější Bože, povolal jsi nás, abychom ti sloužili a šli při tom ve stopách svatého Otce Dominika,
prosíme tedy, dej nám jeho zanícení pro pravdu.
Svatý Otec Dominik uložil svým synům, aby obohacovali svět ovocem svého studia a rozjímání,
opatruj je tedy, Pane, ať jsou ve studiu pilní, v modlitbě vytrvalí a v kázání horliví.
Jako ovce bez pastýře hledají lidé životodárné pastviny a prameny pravdy,
rozmnož, Pane, v církvi počet mužů a žen, kteří by dovedli hlásat tvou lásku dnešnímu světu.
Svého jednorozeného Syna, poslušného až k smrti na kříži, jsi vzkřísil a oslavil,
prosíme, dej, ať všichni naši zemřeli bratři a sestry mohou hledět na tvou tvář.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD