nahoru | četba

14. srpen

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Buď veleben, můj Pane,
za dobro nejvyšší - život:
s námi se o ně dělíš,
když jsi v něm nejdřív rozdmýchal
žár touhy nekonečné.

Bud veleben, můj Pane,
za práci a pot a za únavu:
podílem jsou na tvém díle stvoření,
odměnou za ně nám dáváš
zralý plod milosti svojí.

Buď veleben, můj Pane,
za naši sestru - smrt tělesnou:
sytí se naší touhou i hladem,
aby nám místo nich vtiskla
tvé jizvy za spásu světa.

   Především bud' veleben
za naši společnou Matku - Neposkvrněnou:
ona je zjevením i obrazem
nesmírné tvojí lásky
ke všem, které jsi stvořil. Amen.


ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Budu moci oslavit Krista životem i smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Budu moci oslavit Krista životem i smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem.

MODLITBA
Bože, tys naplnil svatého kněze a mučedníka Maxmiliána láskou k neposkvrněné Panně Marii a dávals mu sílu, aby z lásky k nesmrtelným duším byl ochoten položit život za své bližní, a stal se podobným tvému Synu i ve smrti; dej i nám poznat, že tě nejlíp oslavujeme, když neúnavně sloužíme druhým. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání:

Pán s vámi.
O. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
O. Amen.

    Může se použít též textů pro slavnostní požehnání nebo žehnacích modliteb z misálu.
    Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně. 
O. Bohu díky. 

    Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, končí se slovy:

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.
O. Amen.

nahoru | četba