nahoru | četba | nešpory

23. srpen

Bl. Bernarda z Offidy, řeholníka
nezávazná památka

RANNÍ CHVÁLY

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

PROSBY
Připomínáme si s úctou svatý život blahoslaveného Bernarda a podpořeni jeho přímluvou chceme lépe usilovat o františkánskou dokonalost. Proto se společně modleme:
    Posiluj nás, Bože, na cestě ke svatosti.

Pane, ty chceš, abychom se vyvarovali každé neřesti, a mohli tak být čistým srdcem spojeni s tebou,
dej nám svou milost, abychom odstranili všechny překážky, které v nás brání růstu tvé lásky.
Pane, každý den usilujeme o to, abychom ti věrně a zbožně sloužili ve svých bratřích a sestrách,
dej, abychom se dokázali věnovat časným záležitostem, a přitom neztratili ducha modlitby a zbožnosti.
Nabízíš nám, Pane, poklad nejvyšší chudoby, abychom dosáhli dokonalého spojení s tebou,
nauč nás milovat ji, abychom byli chudí majetkem, ale bohatí ctnostmi.
Pane, ty nechceš, abychom kýmkoli pohrdali nebo ho kritizovali,
dej nám svou milost, abychom místo toho posuzovali sami sebe.
Pane, chceme vždy prostě a čistě zachovávat řeholi a naše konstituce,
dej, ať jsme při jejich zachovávání vedeni především Duchem Božím a svatostí života.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys do lásky k tobě a k bližním shrnul svá přikázání; dej, ať jsme po vzoru blahoslaveného Bernarda horliví ve službě bližním, abychom se stali požehnanými v nebeském království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | nešpory