nahoru | četba | ranní chvály

23. srpen

Bl. Bernarda z Offidy, řeholníka
nezávazná památka

NEŠPORY

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant.Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.

PROSBY
S důvěrou jednomyslně vzývejme Krista, našeho prostředníka u Otce, a na přímluvu blahoslaveného Bernarda si vyprošujme věrnost v našem povolání a vytrvalost až do konce. Volejme:
     Učiň nás svatými, Pane, neboť ty jsi svatý.

Pane Ježíši, tys řekl: Kdo nepřijímá Boží království jako dítě, ten do něj nevstoupí,
dej, ať je naše srdce mírné a pokorné.
Pane Ježíši, tys řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě,
dej nám nové srdce a nového ducha.
Pane Ježíši, tys řekl: Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň,
probouzej mezi mladými lidmi touhu následovat tě životem chudoby, čistoty a poslušnosti v serafínském řádu.
Pane Ježíši, tys řekl: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali,
dej, ať po vzoru blahoslaveného Bernarda v chudých a opuštěných lidech vidíme tebe samotného.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys do lásky k tobě a k bližním shrnul svá přikázání; dej, ať jsme po vzoru blahoslaveného Bernarda horliví ve službě bližním, abychom se stali požehnanými v nebeském království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | četba | ranní chvály