nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory

17. září

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
svátek


Serafínský Otec František od počátku svého obrácení velmi uctíval ukřižovaného Krista a až do smrti jej neustále všem hlásal slovem i skutkem. Roku 1224, když rozjímal při svém pobytu na hoře La Verně, Kristus Pán podivuhodným zázrakem vtiskl do jeho těla rány svého umučení. Papež Benedikt XI. dovolil Řádu menších bratří slavit v tento den výroční památku oné slavné události, potvrzené spolehlivými svědectvími.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, ukřižovanému Králi, který obnovil na Františkově těle své rány.

nahoru | četba | ranní chvály | HBD | nešpory