nahoru | invitatoř | ranní chvály | HBD | nešpory

17. září

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
svátek

MODLITBA SE ČTENÍM

    V. Bože, pospěš mi na pomoc.
    O. Slyš naše volání.

    Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Stigmatům patří naše úcta vroucí,
proto chcem dnešek zpěvy oslaviti,
neboť Pán dal dnes Františkovi, Otci,
záruky žití.

František choval v nevýslovné lásce
kříž, ve svém nitru sám ukřižovaný,
slzami smáčel a líbával sladce
Kristovy rány.

V alvernské hoře skryl se v pustá místa,
s bolestmi Páně když ho drtil soucit,
s protknutým srdcem směl odznaky Krista
na těle nosit.

Obraze, v němž sám Spasitel se zhlíží,
jejž vytvořily mocné Boží ruce,
i nám žár lásky ke Kristovu kříži
vlej v chladné srdce.

Bud tobě, Bože trojjediný, sláva
za to, že řídíš v lásce vesmír celý,
dej, vykoupený lid ať chvály vzdává
Vykupiteli. Amen.

ŽALMY

    1. ant. Spočinula na mně ruka Páně, a vyvedla mě na vysokou horu.

Žalm 21 (20), 2-8.14
Poděkování za královo vítězství

Byl vzkříšen a přijal život na věčné časy. (Sv. Irenej)

   Hospodine, z tvé síly se raduje král, *
jak velice jásá nad tvou pomocí!
   Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil, *
neodepřels, co jeho rty žádaly.
   Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním, *
vsadil jsi mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
   Žádal od tebe život: dopřáls mu *
dlouhá léta na věčné časy.

   Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl, *
ozdobils ho ctí a vznešeností.
   Učinils ho věčným požehnáním, *
oblažils ho radostí před tvou tváří.
   Neboť král doufá v Hospodina, *
z milosti Nejvyššího nezakolísá.

   Povstaň, Hospodine, ve své síle, *
tvou moc oslavíme zpěvem!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Spočinula na mně ruka Páně, a vyvedla mě na vysokou horu.

    2. ant. Viděl jsem to veliké zjevení, a přišel jsem do vytržení mysli.

Žalm 92 (91)
Chvála Boha stvořitele

Vzdává se chvála za to, co učinil jednorozený Syn Boží. (Sv. Atanáš)

   Dobré je chválit Hospodina, *
opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!
   Zrána hlásat tvé milosrdenství *
a za noci tvou věrnost
   na desetistrunné harfě a lyře, *
písní s doprovodem citery.
   Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, *
z díla tvých rukou se veselím.

   Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, *
jak hluboké tvé myšlenky!
   Pošetilý člověk to nechápe, *
nerozumný nemá pro to smyslu.
   I když bezbožníci raší jako tráva, *
i když kvetou všichni zlosynové,
   jsou určeni pro věčnou zkázu, *
ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Viděl jsem to veliké zjevení, a přišel jsem do vytržení mysli.

    3. ant. Zjevení slávy Páně bylo jako hořící oheň na vrcholku hory.

II (10-16)

   Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, +
hle, tvoji nepřátelé zahynou, *
rozprášeni budou všichni zlosynové.
   Mně však jsi dal buvolí sílu, *
pomazals mě nejčistším olejem.
   Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, *
mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.

   Spravedlivý pokvete jak palma, *
poroste jak cedr na Libanonu.
   Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, *
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
   Ještě ve stáří budou přinášet užitek, *
zůstanou šťavnatí a svěží,
   aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, *
v němž není nepravosti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Zjevení slávy Páně bylo jako hořící oheň na vrcholku hory.

V. Zaryly se do mě tvé šípy.
O. Dopadla na mě tvá ruka.

PRVNÍ ČTENÍ

Z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům

5,24-26; 6,2-5.7-10.14-18

Já na svém těle nosím Ježíšovo znamení

     Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! Neshánějme se po slávě, není to k ničemu, nechovejme se k sobě navzájem vyzývavě, nebuďme mezi sebou závistiví.
     Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon. Když si někdo o sobě myslí, že něco je, a zatím není nic, klame sám sebe. Každý ať si prozkoumá své vlastní díIo, a pak ať se chlubí každý jen sám sebou a ne na účet druhého. Vždyť každý má na nesení dost svých vlastních nedostatků.
     Nemylte se, Bůh se nenechá posmívat! Co kdo nasel, to také sklidí. Kdo totiž seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Kdo však seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, (dočkáme se) doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do stejné rodiny.
     Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na (pravé) Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už nikdo (s těmi věcmi) neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, (že náležím) Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři (a sestry)! Amen.

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. 2 Kor 4,10; Řím 8,29

O. Stále prožívám na svém těle Ježíšovo umírání, * aby i Ježíšův život byl patrný na mém těle.
V. Bůh mě předurčil, abych byl ve shodě s obrazem jeho Syna, * aby i Ježíšův.

DRUHÉ ČTENÍ

Z Menší legendy o sv. Františkovi od svatého Bonaventury

(FF 1375-1378)

Andělský muž František nosil na svém těle obraz Ukřižovaného

     Dva roky před tím, než Kristův věrný služebník a nevolník František odevzdal nebi svého ducha, začal na osamělé hoře La Verně čtyřicetidenní půst ke cti svatého archanděla Michaela. Vůně nebeského nazírání ho neobvykle bohatě naplnila. Touha po Božích dobrech se v něm žhavěji rozhořela a vlité Boží dary začal cítit daleko mocněji než jindy. Zatímco ho žhavá, serafínská touha povznášela k Bohu a něžný a silný soucit ho v lásce spodoboval s tím, s nímž si vroucně přál být ukřižován, uviděl pojednou za ranního rozbřesku kolem svátku Povýšení svatého kříže - když se modlil na úbočí hory - zjevení Serafa, který měl šest zářivých, ohnivých křídel. Slétal k němu z nebeských výšin, rychle přilétl a blízko Božího muže se zastavil ve vzduchu. František viděl, že má nejen křídla, ale že je i ukřižován, protože jeho ruce byly rozepjaty a i nohy přibity na kříž. Jeho křídla byla po obou stranách podivuhodně uspořádána tak, že měl dvě nad hlavou, dvě byla rozepjata k letu a dvě ho zahalovala.
     Když František Serafa spatřil, ulekl se. Jeho nitro pronikly bolest i radost. Milostiplné zjevení Krista, který se mu takto podivuhodně a důvěrně zjevil, naplnilo ho nevýslovnou radostí a jeho hrozné přibití na kříž, na něž patřil, probodlo jeho duši bolestným mečem soucitu. Když se od něho zjevení po tajemné a důvěrné rozmluvě začalo vzdalovat, rozplamenil ho vnitřně serafínský žár tak mocně, že jeho tělo zaznamenalo zraněnou podobu Ukřižovaného. Jako by oheň svou tavicí silou vtiskl tělu pečeti. Na jeho rukou i nohou se totiž objevily rány od hřebů. Na dlaních a horní části nohou bylo vidět hlavy hřebů, na druhé straně rány od nich. Jeho pravý bok byl jako by kopím proboden a stále v něm byla živá, zarudlá rána, ze které často vytékala krev.
     Andělský muž František sestoupil pak z hory a nosil na svém těle obraz Ukřižovaného, který nevytesala ruka umělce do kamene či dřeva, nýbrž prst živého Boha vtiskl do Františkova těla.

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Gal 6,14.17

O. Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista. * pro mě ukřižován svět a já světu.
V. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. * Jím je.

CHVALOZPĚV Bože, tebe chválíme

    Bože, tebe chválíme, *
tebe, Pane, velebíme.
    Tebe, věčný Otče, *
oslavuje celá země.
    Všichni andělé, *
cherubové i serafové,
    všechny mocné nebeské zástupy *
bez ustání volají:
    Svatý, Svatý, Svatý, *
Pán, Bůh zástupů.
    Plná jsou nebesa i země *
tvé vznešené slávy.

    Oslavuje tě *
sbor tvých apoštolů,
    chválí tě *
velký počet proroků,
    vydává o tobě svědectví *
zástup mučedníků;
    a po celém světě *
vyznává tě tvá církev:
    neskonale velebný, *
všemohoucí Otče,
    úctyhodný Synu Boží, *
pravý a jediný,
    božský Utěšiteli, *
Duchu svatý.

    Kriste, Králi slávy, *
tys od věků Syn Boha Otce;
    abys člověka vykoupil, *
stal ses člověkem a narodil ses z Panny;
    zlomil jsi osten smrti *
a otevřel věřícím nebe;
    sedíš po Otcově pravici *
a máš účast na jeho slávě.
    Věříme, že přijdeš soudit, *
a proto tě prosíme:
    přispěj na pomoc svým služebníkům, *
vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
    dej, ať se radují s tvými svatými *
ve věčné slávě.

* Poslední část (prosby) se může vynechat.

*    Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, *
veď ho a stále pozvedej.
    Každý den tě budeme velebit *
a chválit tvé jméno po všechny věky.
    Pomáhej nám i dnes, *
ať se nedostaneme do područí hříchu.
    Smiluj se nad námi, Pane, *
smiluj se nad námi.
    Ať spočine na nás tvé milosrdenství, *
jak doufáme v tebe.
    Pane, k tobě se utíkáme, *
ať nejsme zahanbeni na věky.

MODLITBA

    Modleme se.
Bože, tys na těle blaženého Otce Františka podivuhodně obnovil rány umučení svého Syna, abys roznítil naše srdce ohněm lásky; uděl nám na jeho přímluvu, abychom se ve smrti připodobniti Kristu a dosáhli spolu s ním vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

    Nakonec se připojí:

    Dobrořečme Pánu.
O. Bohu díky.

Modlí-li se někdo sám, může toto zvolání vynechat.

    Při slavení prodloužené vigilie před nedělí nebo slavností se vsunou před chvalozpěv Bože, tebe chválíme kantika a evangelium, jak je uvedeno v Dodatku (zatím ještě není zpracován pro online breviář).
    Předchází-li modlitba se čtením bezprostředně před jinou částí denní modlitby církve, může se začínat hymnem z této následující části; na konci modlitby se čtením se vynechá závěrečná modlitba i zvolání
Dobrořečme Pánu a následující část začíná bez úvodního verše s odpovědí a Sláva Otci.

nahoru | invitatoř | ranní chvály | HBD | nešpory