nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory

17. září

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
svátek

RANNÍ CHVÁLY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.

HYMNUS

Našeho Otce, synu, chval
tajemnou písní velebnou:
znamení kříže Pán mu dal,
on teď ho chválí písní svou.

Je vůdcem v našem zápase,
jde vpředu s kříže praporem,
v Kristových stopách vydal se
pověřen Božím úkolem.

Vbitého na kříž uviděl
a křížem Kristovým je sklán;
že s Umučeným soucit měl,
se pro svět ukřižoval sám.

Úsilí na kříž navždy vbít
pro svět a tělo každý čin,
František nosí v srdci šíp
vetknuty křížem Kristovým.

Jak seraf na kříž přibitý
chodidly, bokem, dlaněmi,
Božími prsty vyrytý
znak nese - věčné znamení.

Dík Otci, Ohni se Synem
za Františkova stigmata,
ať otevře on ovcím všem
milosti zřídla bohatá. Amen.

ŽALMY

1. ant. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.

Žalm 63 (62), 2-9
Duše žízní po Bohu

   Bože, ty jsi můj Bůh, *
snažně tě hledám,
   má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo *
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
   Tak toužím tě spatřit ve svatyni, *
abych viděl tvou moc a slávu.
   Vždyť tvá milost je lepší než život, *
mé rty tě budou chválit.

   Tak tě budu velebit ve svém životě, *
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
   Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, *
plesajícími rty zajásají ústa,
   kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, *
v nočních hodinách budu na tebe myslet.
   Neboť stal ses mým pomocníkem *
a ve stínu tvých křídel jásám.
   Má duše lne k tobě, *
tvá pravice mě podpírá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.

2. ant. Uchvátil mě Kristus Ježíš; tak na sobě poznám jeho a účast v jeho utrpení, a chci mu být podobný ve smrti.

Kantikum
Všechno tvorstvo chválí Boha
Dan 3, 57-88

   Všechna díla Páně, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.
   Nebesa, velebte Pána, *
andělé Páně, velebte Pána.
   Všechny vody nad nebem, velebte Pána, *
všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
   Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána.

   Všechny deště a roso, velebte Pána, *
všechny větry, velebte Pána.
   Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
   Roso a jíní, velebte Pána, *
zimo a chlade, velebte Pána.
   Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
   Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána.

   Země, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
   Prameny, velebte Pána, *
moře a řeky, velebte Pána.
   Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, *
všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
   Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, *
lidé, velebte Pána.

   Izraeli, veleb Pána, *
chval a oslavuj ho navěky.
   Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
   Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, *
svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
   Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, *
chvalte a oslavujte ho navěky.

   Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, *
chvalme a oslavujme ho navěky.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.

Ant. Uchvátil mě Kristus Ježíš; tak na sobě poznám jeho a účast v jeho utrpení, a chci mu být podobný ve smrti.

3. ant. Budu moci na sobě Krista oslavit; vždyť pro mě život je Kristus.

Jásot svatých

   Zpívejte Hospodinu píseň novou, *
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
   Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, *
synové Siónu ať jásají nad svým králem.
   Ať chválí jeho jméno tancem, *
ať mu hrají na buben a na citeru,
   neboť Hospodin miluje svůj národ *
a pokorné zdobí vítězstvím.
   Ať svatí jásají chvalozpěvem, *
ať se veselí na svých ložích.

   Boží chválu ať mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
   aby vykonali pomstu na pohanech, *
tresty na národech,
   aby spoutali jejich krále řetězy *
a železnými okovy jejich velmože,
   aby na nich vykonali určený soud. *
Všem jeho svatým bude to ke cti.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Budu moci na sobě Krista oslavit; vždyť pro mě život je Kristus.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,14.17b-18
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři (a sestry)! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Žl 38 (37), 3.11


O. Zaryly se do mě tvé šípy, * dopadla na mě tvá ruka. Zaryly.
V. Srdce mi buší, opustila mě síla, * dopadla na mě tvá ruka. Sláva Otci. Zaryly.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Františku, tys mučedník touhou, tebe navštívil Vycházející z výsosti a zázračně obnovil na tvém těle znamení našeho vykoupení.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Františku, tys mučedník touhou, tebe navštívil Vycházející z výsosti a zázračně obnovil na tvém těle znamení našeho vykoupení.

PROSBY
Kristus Pán dal skrze svou krev život církvi a nás povolal k následování svatého Františka. Pokorně ho prosme a volejme:
    Zachovej nás, Pane, ve své svaté službě.

Tys přišel hlásat chudým radostnou zvěst,
uč nás, abychom šířili tvé království slovem i skutkem a účinně obnovovali tvou církev.
Ty jsi světlo národů a učitel svatosti,
dej, ať se pevně držíme pravé víry a zvěstujeme tvé jméno po celé zemi.
Tys dal svým učedníkům přikázání lásky a ukládáš jim horlivě ho zachovávat,
pomoz nám, abychom prokazovali dobro všem lidem.
Moudrosti věčného Otce,
osvěť náš rozum, abychom zůstávali v tvé lásce a vždy smýšleli správně a svatě.
Kriste Spasiteli, ty ses nestyděl pracovat svýma rukama,
řiď proto práci našich rukou, aby všichni viděli naše dobré skutky a velebiti našeho Otce v nebesích.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys na těle blaženého Otce Františka podivuhodně obnovil rány umučení svého Syna, abys roznítil naše srdce ohněm lásky; uděl nám na jeho přímluvu, abychom se ve smrti připodobniti Kristu a dosáhli spolu s ním vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | HBD | nešpory