nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory

17. září

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
svátek

MODLITBA UPROSTŘED DNE


Žalmy a antifony z příslušného dne v týdnu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 2,20-21
Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Já nepohrdám Boží milostí. Kdyby se totiž k ospravedlnění docházelo zachováváním Zákona, pak by Kristus umřel nadarmo.

V. Když se mi v nitru rozmnoží starosti,
O. tvá útěcha vzpruží mou duši.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,4-6
Křestním ponořením do Kristovy smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás spolu s ním byl ukřižován, aby ztratila svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hříchu neotročiti.

V. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
O. vezmi svůj kříž a následuj mě.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,8.11
Jestliže jsme s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

V. Srdce se zapalují láskou,
O. když se oslavuje vtisknutí stigmat svatému Františkovi.

MODLITBA
Bože, tys na těle blaženého Otce Františka podivuhodně obnovil rány umučení svého Syna, abys roznítil naše srdce ohněm lásky; uděl nám na jeho přímluvu, abychom se ve smrti připodobniti Kristu a dosáhli spolu s ním vzkříšení. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | nešpory