nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD

17. září

Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi
svátek

NEŠPORY

V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Alvernskému vrchu asi
je taj kříže Páně znám,
vždyť výsady věčné spásy
byly uděleny tam.
Františkovi, jenž kříž vzal si
za předmět k svým modlitbám.

Na té hoře muž ten Boží
v pusté skalní jeskyni
vzdálen světa, tělo moří
posty neustálými.
Oděn v cár bdí, láskou hoří,
lká nad hříchy vlastními.

V samotě se modlí, vzhlíží
v duchu svém na věčnou říš,
jeho srdce patří kříži,
v pláči sklání čelo níž.
Prosí, ať plod kříže sblíží
jeho ducha s Bohem již.

Jako seraf zjeví se mu
Vládce nebe, země, hvězd,
vlídně hledí ve tvář jemu,
tělo halí křídel šest.
Přibit je ke kříži svému,
podivný zjev jeho jest.

Sluha vidí Spasitele
v mukách, ač bol necítí,
zří Otcovo světlo skvělé
blahým jasem zářiti.
Slyší jeho slovo vřelé,
jež nelze vysloviti.

Jasem plá té hory témě,
vrchy kolem hledí naň,
Františkovo srdce jemné
naplňuje lásky plam.
Hle, zdobí mu jizvy zjevné
nohy, bok i každou dlaň.

Ukřižovanému sláva,
neboť on smyl světa hřích,
stejná chvála ať se vzdává
jeho Otci v nebesích.
Ať též čest znít neustává
Těšiteli dítek svých. Amen.

ŽALMY

1. ant. Na svatém Františkovi Bůh mnoha způsoby ukázal tajemství kříže.

Žalm 15 (14)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?

Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha. (Žid 12, 22)

   Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, *
kdo přebývat na tvé svaté hoře?
   Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, +
upřímně smýšlí ve svém srdci, *
svým jazykem nepomlouvá,
   nečiní příkoří svému bližnímu, *
netupí svého souseda.

   Nešlechetným člověkem pohrdá, *
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
   Nemění přísahu, i když je mu na škodu, +
nelichvaří svými penězi *
a nebere úplatky proti nevinnému.

   Kdo takto jedná, *
nikdy nezakolísá!

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Na svatém Františkovi Bůh mnoha způsoby ukázal tajemství kříže.

2. ant. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých

Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a životě podle pravdy. (Ef 5,8.9)

   Blaze muži, který se bojí Hospodina, *
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
   Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
   Hojnost a bohatství budou v jeho domě *
a jeho štědrost potrvá navždy.
   Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
   Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *
stará se o své věci podle práva.
   Neboť navěky nezakolísá, *
ve věčné paměti bude spravedlivý.
   Nemusí se obávat zlé zprávy, *
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
   Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
   Rozděluje, dává chudým, +
jeho štědrost potrvá navždy, *
jeho moc poroste ve slávě.
   Uzří to hříšník a rozzlobí se, +
bude skřípat zuby a zchřadne; *
zajde touha bezbožníků.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.

3. ant. Byl jsem sice usmrcen podle těla, ale podle ducha jsem dostal nový život.

Kantikum
Projev úcty a klanění
Zj 15, 3-4

   Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
Pane, Bože vševládný!
   Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *
králi národů!

   Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *
Vždyť ty jediný jsi svatý!
   Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *
neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Byl jsem sice usmrcen podle těla, ale podle ducha jsem dostal nový život.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 6, 14.17b-18
Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři (a sestry)! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Posvátnými ranami Kristova umučení * označil Bůh svého služebníka Františka. Posvátnými.
V. Znameními našeho vykoupení * označil Bůh svého služebníka Františka. Sláva Otci. Posvátnými.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Odumřel jsem světu a můj život je s Kristem skryty v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním i my ukážeme ve slávě.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Odumřel jsem světu a můj život je s Kristem skryty v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním i my ukážeme ve slávě.

PROSBY
Prosme Boha Otce, zdroj vší svatosti, aby nás příkladem a přímluvou svatého Otce Františka vedl k svatému životu a volejme:
     Prosíme tě, vyslyš nás.

Otče svatý, tys učinil ze svého služebníka Františka dokonalého následovníka svého Syna,
dej, ať i my jdeme v jeho stopách a věrně zachováváme Kristovo evangelium.
Otče svatý, uved naše kroky na cestu pokoje, kterou nám ukázal náš Otec František,
abychom upřímně žili v poslušnosti, bez majetku a v čistotě.
Otče svatý, ty rozptyluješ pyšné a ponížené povyšuješ,
dej, ať serafínského Otce následujeme v pokoře.
Otče svatý, tys svého služebníka Františka vyznamenal svatými ranami utrpení svého Syna,
nauč nás, abychom vždy s radostí kladli svou chloubu do kříže našeho Pána Ježíše Krista.
Otče svatý, tys na prosby svatého Otce Františka udělil milost hříšníkům,
ukaž milostivě zemřelým bratřím a sestrám světlo své tváře.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys na těle blaženého Otce Františka podivuhodně obnovil rány umučení svého Syna, abys roznítil naše srdce ohněm lásky; uděl nám na jeho přímluvu, abychom se ve smrti připodobniti Kristu a dosáhli spolu s ním vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály | HBD