nahoru | četba | ranní chvály | nešpory

18. září

Sv. Josefa z Kupertina, kněze
památka


Narodil se v Apulii v jižní Itálii 17. června 1603, jako mladík vstoupil do Řádu menších bratří konventuálů. Když se stal knězem, věnoval se především plně svaté službě, planul horlivostí pro spásu duší. Od roku 1630 zažíval mimořádné extáze a levitace, pro které byl představenými překládán z místa na místo; přitom vynikal jedinečnou poslušností, pokorou a trpělivostí. Velmi uctíval tajemství Kristova života, zvláště Nejsvětější svátost. Zemřel v Osimu ve střední Itálii 18. září 1663, svatořečen byl 16. července 1767 papežem Klementem XIII.

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících).

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V. Pane, otevři mé rty.
O. A má ústa tě budou chválit.

Žalm 95 (94)
Výzva k chválení Boha

Povzbuzujte se navzájem den co den, pokud ještě trvá ono „dnes“. (Žid 3,13)

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Pojďme, jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
    předstupme před něho s chvalozpěvy *
a písněmi mu zajásejme!

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Neboť veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
    V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
    Jeho je moře, vždyť on je učinil, *
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Pojďme, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
    Neboť on je náš Bůh *
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: +
»Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, *
jako tehdy v Masse na poušti,
    kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; +
řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, *
nepoznali mé cesty.
    Proto jsem přísahal ve svém hněvu: *
Nepřijdou na místo mého klidu!«

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi slávy; on se dává poznat pokorným.

nahoru | četba | ranní chvály | nešpory