nahoru | invitatoř | četba | nešpory

18. září

Sv. Josefa z Kupertina, kněze
památka

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Josefe, tobě dnešní den
radostné nese chvály,
tys řádu svému příkladem
a vzor jsi ctností stálý.

Bdělého ducha Pán ti dal,
ty postem jsi jej tříbil
a čistou lásku zachoval,
jak v řeholi jsi slíbil.

Rád o bolestech rozjímáš
Umučeného Krista,
z nich novou silu přijímáš,
v nich útěcha je čistá.

K Marii Panně jako syn
vždy chováš lásku něžnou.
Je útočištěm bezpečným
ta, jež je nebes kněžnou.

Z radosti Páně vypros nám
všem v serafínském řádu
na cestu k nebes výšinám
odvahu, moudrost, radu.

Kéž Otci, Synu vzdána jest
i Duchu Těšiteli,
po všechny věky sláva, čest,
jim klaň se vesmír celý.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3,7-8.10
V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista. Tak na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Srov. Žl 92 (91),13


O. Spravedlivý pokvete jak palma, * bude chválit Pána po všechny věky. Spravedlivý.
V. Poroste jak cedr na Libanonu, * bude chválit Pána po všechny věky. Sláva Otci. Spravedlivý.

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k Zachariášovu kantiku: Buď veleben Bůh, který mě opásává silou, činí mé chování dokonalým, mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny.

Mesiáš a jeho předchůdce
Lk 1, 68-79
    Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, *
neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
    Vzbudil nám mocného spasitele *
z rodu svého služebníka Davida,
    jak slíbil od pradávna *
ústy svých svatých proroků;
    zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
    Slitoval se nad našimi otci, +
rozpomenul se na svou svatou smlouvu, *
na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
    že nám dopřeje, +
abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel *
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

    A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, *
neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
    dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
    z milosrdné lásky našeho Boha, *
s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
    aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Buď veleben Bůh, který mě opásává silou, činí mé chování dokonalým, mým nohám dal hbitost jako nohám laní a postavil mě na výšiny.

PROSBY
Kristus je naším posvěcením a vykoupením. Pokorně ho prosme, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života:
    Pane, osvěcuj nás vpravdě.

Kriste, tys nám dal ve svatém Josefovi vzor evangelní pokory a poslušnosti,
dej, abychom ho následovali.
Ty nás všechny povoláváš k dokonalosti lásky,
přitáhni nás k sobě a utvrď nás ve své lásce.
Tys osvítil celý svět jedinou a neposkvrněnou obětí na kříži,
učiň náš život obětí Bohu příjemnou.
Tys řekl: Blahoslavení čistého srdce, nebol oni budou vidět Boha,
dej, abychom tě v čistotě a upřímnosti srdce nalézali ve všem a viděli tvou slávu.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys podivuhodným úradkem moudrosti rozhodl, že všechny přitáhneš k svému jednorozenému Synu, vyvýšenému ze země; učiň, ať se také my pro zásluhy a podle příkladu svatého Josefa osvobodíme od pozemských žádostí a blížíme se k dokonalé podobě tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | nešpory