nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály

18. září

Sv. Josefa z Kupertina, kněze
památka

NEŠPORY

HYMNUS

Josefe, tobě dnešní den
radostné nese chvály,
tys řádu svému příkladem
a vzor jsi ctností stálý.

Bdělého ducha Pán ti dal,
ty postem jsi jej tříbil
a čistou lásku zachoval,
jak v řeholi jsi slíbil.

Rád o bolestech rozjímáš
Umučeného Krista,
z nich novou sílu přijímáš,
v nich útěcha je čistá.

K Marii Panně jako syn
vždy chováš lásku něžnou.
Je útočištěm bezpečným
ta, jež je nebes kněžnou.

Z radosti Páně vypros nám
všem v serafínském řádu
na cestu k nebes výšinám
odvahu, moudrost, radu.

Kéž Otci, Synu vzdána jest
i Duchu Těšiteli,
po všechny věky sláva, čest,
jim klaň se vesmír celý.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 40,31
Ti, kteří doufají v Hospodina, nabývají sil, jak orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

O. Pán jak orel rozepjal svá křídla * a pozdvihl ho. Pán.
V. Na svých ramenou ho nesl * a pozdvihl ho. Sláva Otci. Pán.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Usiloval jsem o to, co pochází shůry, ne o to, co je na zemi, jsem už mrtev a můj život je s Kristem skrytý v Bohu.

Můj duch jásá v Bohu

Lk 1, 46-55

    Velebí *
má duše Hospodina
    a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
    Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
    že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
    A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.

    Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
    Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
    hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

    Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
    jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

    Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
    jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

Ant. Usiloval jsem o to, co pochází shůry, ne o to, co je na zemi, jsem už mrtev a můj život je s Kristem skrytý v Bohu.

PROSBY
Prosme Otce, který je zdrojem veškeré svatosti, abychom po příkladu a na přímluvu svatých dosáhli dokonalosti života:
     Pane, vyslyš nás.

Otče svatý, tys obdařil svatého Josefa nadpřirozenými dary,
dej, abychom se ti podobali a rostli ve svém povolání.
Otče, ty chceš, abychom se nazývali tvými syny a skutečně jimi byli,
dej, abychom v dokonalé lásce k tobě přilnuli a přinášeli trvalý užitek.
Otče, ty svým podivuhodným úradkem dáváš pokorným poznávat tajemství svého království,
dej, abychom ti sloužili v pokoře a dosáhli nebeských darů.
Otče, ty jsi radostí všech svatých,
přijmi milostivě naše zemřelé do nebeské slávy.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

MODLITBA
Bože, tys podivuhodným úradkem moudrosti rozhodl, že všechny přitáhneš k svému jednorozenému Synu, vyvýšenému ze země; učiň, ať se také my pro zásluhy a podle příkladu svatého Josefa osvobodíme od pozemských žádostí a blížíme se k dokonalé podobě tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

nahoru | invitatoř | četba | ranní chvály